Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś


06 maja 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Na początku Sesji na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś została wprowadzona dodatkowa uchwała dotycząca odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od Uniwersytetu Jagiellońskiego z przeznaczeniem na cele publiczne.  Stan prawny części działki nr 337 – zajętej pod remizę OSP w Modlnicy oraz 230 – zabudowanej budynkiem szatni oraz boiskiem treningowym od wielu lat nie był uregulowany. Od kilku lat prowadzono rozmowy z władzami UJ celem osiągnięcia porozumienia w kwestii ich nabycia przez Gminę.              

Następnie na wniosek Pana Józefa Wojdały Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z porządku obrad została wycofana uchwała w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wielka Wieś na rzecz osoby fizycznej. Wnioskodawca zrezygnował z zakupu przedmiotowej nieruchomości. Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji poprosił również o usunięcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Gminie Wielka Wieś w 2014 roku. Komisja postanowiła dokładniej zapoznać się z projektem uchwały.

Następnie ze względu na wnioski firm, które zamierzają budować i rozbudowywać swoje siedziby w naszej gminie, Radni zajęli się tematami zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenia do powyższego tematu dokonał Wójt Gminy oraz Pan Jacek Banduła – architekt. 

Kolejnymi tematami poruszanymi na Sesji były:
- przyjęcie „Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2014-2016”. Pani Kierownik Aneta Solarz przedstawiła w formie prezentacji sprawozdanie z rocznej działalności Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Wielkiej Wsi za 2013 rok. Radni gratulowali Pani Kierownik wyników pracy, jakie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął w 2013 roku oraz kierunków działania, życząc dalszych sukcesów w pracy;
- przyjęto również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Wieś na lata 2013 – 2032”;
- uchwalono także pięć uchwał przygotowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji,
- udzielono dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy;
 
   - Jednym z najważniejszych punktów było upoważnienie, które Rada Gminy udzieliła  Wójtowi,  do złożenia wniosku na pomoc unijną oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.  Ewentualne unijne wsparcie finansowe pozwoli gminie w najbliższym czasie wykonać sieć kanalizacyjną w całej gminnej aglomeracji. Koszt zadania przewidziano na ok 24 mln zł.

  - przyjęto Program Profilaktyki i Ochrony Zdrowia w Gminie Wielka Wieś na lata 2014-2017.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

 

2014-05-07