Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy

Dnia 23 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy.
Na początku posiedzenia Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Czajowicach, do którego uczęszczać będzie mogło od września 2018 roku nawet 70 przedszkolaków z terenu naszej Gminy. Dzięki tej uchwale możliwe będzie zrealizowanie jednego z głównych zadań własnych gminy, jakim jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli.
Następnie radni, jak co roku, przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku”, który zakłada zapewnienie m.in. bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt czy całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Ponadto, Rada Gminy przegłosowała uchwały związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, mianowicie dotyczące podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, a następnie na stałe obwody głosowania.
Najważniejsza jednak z punktu widzenia mieszkańców Gminy i ich bezpieczeństwa uchwała, którą radni przyjęli, dotyczyła podjęcia współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach której zostanie poprawiona widoczność pieszych poprzez doświetlenie sześciu przejść dla pieszych w miejscowościach Biały Kościół i Szyce oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Na zakończenie Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Przewodniczący Rady Gminy poinformowali zgromadzonych o bieżącej działalności.

2018-03-27