Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

27 marca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlniczce obyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Na początku Sesji Pan Ryszard Nawara poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi. Przedmiotowa pożyczka zostanie przeznaczona na remont i ocieplenie budynku remizy OSP. Radni jednogłośnie zatwierdzili powyższą uchwałę.
Podjęto następujące uchwały:
- w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych oraz udzielenia bonifikaty;
- przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok  2014.
- przekazano środki finansowych dla Policji w wysokości 16.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej przez Komendę Policji w Zielonkach;
- podjęto uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji;
- podjęto plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2014 oraz Plan pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2014;
- zatwierdzono utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- powołano Młodzieżową Radę Gminy w Wielkiej Wsi;
- wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wielka Wieś środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2015 i lata następne;
- postanawiano udzielić Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlniczce dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego oraz udzielono dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W sprawach bieżących uwagę poświęcono tematowi związanemu z świąteczną i całodobową opieką zdrowotną w Szycach
2014-03-28