Informacja z XXXV Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Informacja z XXXV Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 stycznia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie obyła się XXXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Na początku Sesji Pan Piotr Stańczuk z Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska Sp. z o.o. - Partnera Administratora projektu, przedstawił informacje i omówił projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Następnie zostały wprowadzone dodatkowe uchwały dotyczące: zmiany Uchwały Nr XXVI/258/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia dopłat do taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś, w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś oraz ogólnodostępności boiska sportowego oraz parkingu realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Radni jednogłośnie zatwierdzili powyższe uchwały. Rada Gminy pogratulowała Prezesowi Gminnego Zakładu Komunalnego – Panu Markowi Krasowskiemu dotychczasowych wyników pracy.  
Następnie Radni zajęli się tematem planu zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenia do powyższego tematu dokonał Pan Wójt oraz Pan Jacek Banduła – architekt.  Podjęto, więc następujące uchwały:
-w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru działki gminnej„Bębło-4”.
Kolejnymi tematami poruszanymi na Sesji były:
-przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Pani Elżbieta Zawadzka dokonała wprowadzenia do w/w uchwały;
-podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
-ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania„Pomoc Gminy Wielka Wieś w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020;
-zmiana Uchwały Nr XLIII/204/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
-wyrażono zgodę na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Wielka Wieś do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Metropolia Krakowska” z siedzibą w Krakowie;
-zmiana uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny;
- zmiana Uchwały Nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012 dotyczącej podziału Gminy Wielka Wieś na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Ulice wykazane w załączniku Nr 1 do projektu uchwały pominięte zostały przez nieuwagę podczas podziału Gminy Wielka Wieś na stałe okręgi wyborcze ze względu na fakt, iż przy tych ulicach nikt nie zamieszkiwał. Dokonując podziału opieraliśmy na danych z ewidencji ludności, czyli liczby mieszkańców zameldowanych przy poszczególnych ulicach, natomiast ulica Zacisze w okręgu wyborczym Nr 7 Giebułtów II została pozbawiona nazwy Uchwałą Nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012 r.

W wolnych wnioskach radni poruszyli tematy związane z odśnieżaniem. 
2014-02-05