Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

28 sierpnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Na początku Sesji na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś zostały wprowadzone dodatkowe uchwały dotyczące: udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej w 2014 roku oraz przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce.

Po otwarciu Sesji i uchwaleniu porządku obrad Komendant Komisariatu Policji w Zielonkach podinsp. mgr inż. Włodzimierza Gamrata przedstawił informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy Wielka Wieś. Radni informowali Komendanta na co policja powinna zwrócić szczególną uwagę podczas patrolów.

Następnie Radni uchwalili uchwały w sprawie:
- wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Przedmiotowe zadanie będzie wykonywane w ramach programu „Badanie wad postawy ciała uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2014 – 2015”;
- ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2014.;
- realizacji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w ramach projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Biały Kościół, Gmina Wielka Wieś” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

    Tagi dla strony:

2014-08-29