Informacja z XXVII Sesji Rady Gminy

28 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.
W trakcie Sesji radni uchwalili szereg istotnych uchwał, m.in. uchwałę opiniującą negatywnie projekt planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego - negatywne stanowisko związane jest przede wszystkim z zaproponowanym w planie ochrony przebiegiem korytarzy ekologicznych, który nie jest tożsamy z obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, oraz uchwałę przyjmującą Gminny Program Rewitalizacji, który zakłada podjęcie działań zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych w Gminie.
Ponadto, postanowiono o ogłoszeniu kolejnego konkursu fotograficznego „Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”, który odbywa się rokrocznie już od 9 lat i jego celem jest promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych naszej Gminy.
Ze względu na reformę oświaty i zmiany w ustawie Prawo oświatowe dotyczące likwidacji gimnazjów, radni przyjęli uchwały stwierdzające zakończenie działalności Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele oraz Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy.
    Warto również wspomnieć, iż na mocy podjętej uchwały Gmina Wielka Wieś przystąpi do realizacji projektu dotyczącego Przedszkola Samorządowego w Czajowicach, w ramach którego pozyskane środki w wysokości 1 152 757,20 zł (wartość projektu ogółem: 1 356 187,20 zł) zostaną wykorzystane na rozpoczęcie działalności i wyposażenie wspomnianej placówki w niezbędne materiały.
Niemniej jednak najważniejszym punktem Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.  Po zapoznaniu się ze:
-  sprawozdaniem finansowym Gminy Wielka Wieś za rok 2016,
-  sprawozdaniem Wójta Gminy Wielka Wieś z wykonania budżetu za 2016 rok,
-    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016,
-   stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielka Wieś,
Rada Gminy Wielka Wieś jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Na zakończenie Wójt Gminy Wielka Wieś i Przewodniczący Rady Gminy poinformowali o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

2017-06-29