Informacja z XXV Sesji Rady Gminy

Informacja z XXV Sesji Rady Gminy

20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Na wstępie Pani Aneta Solarz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiła zgromadzonym roczne sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Jedną z zaaprobowanych przez radnych form działalności GOPS w Wielkiej Wsi w 2016 roku był Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów, który w związku z podjętą uchwałą będzie kontynuowany w latach 2017-2018.

Ponadto, w trakcie obrad radni podjęli inne uchwały, na mocy których m.in. w porozumieniu z Gminą Zabierzów zostanie wykonany odcinek chodnika wraz z kanalizacją deszczową łączący miejscowości: Tomaszowice i Ujazd, dokonano zmiany w Regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich w taki sposób, iż odtąd możliwy będzie wynajem świetlicy w Bęble w celu zorganizowania tzw. „osiemnastek”, jednak spod wynajmu wyłączono w całości budynek starej remizy OSP w Bęble, a także zadecydowano o przystąpieniu Gminy Wielka Wieś do dwóch projektów, których efektem będzie rozwój oświaty w Gminie – jednym z nich jest projekt pn. „Plecak wiedzy – kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”, dofinansowany w kwocie 1 365 150,00 zł, tj. 95% wszystkich kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Na zakończenie radni zgłosili swoje postulaty, natomiast Wójt Gminy Wielka Wieś i Przewodniczący Rady Gminy poinformowali o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Tagi dla strony:

2017-04-21