Informacja z XX Sesji Rady Gminy

Dnia 30 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XX Sesja Rady Gminy. Na wstępie została omówiona realizacja zadań oświatowych wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w poprzednim roku szkolnym wraz z przedstawieniem wyników sprawdzianu klasy VI szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego. Osiągnięcia swoich uczniów zaprezentowali również przedstawiciele Stowarzyszenia Ziemi Będkowickiej „Sokolica”, którzy prowadzą Szkołę Podstawową w Będkowicach.

Do najważniejszych punktów Sesji należało podjęcie uchwał w sprawie taryf i dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś, zgodnie z którymi m.in. od 1 stycznia 2017 r. okres rozliczeniowy będzie wynosił 2 miesiące a wysokość dopłat została ustalona na kwotę 0,40 zł brutto. Dodatkowo, uchwalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wraz z nowym rokiem będzie wynosić 9 zł/osobę jednakże zwolnieniem objęto rodziny wielodzietne, w których trzecie i kolejne dziecko nie będzie podlegało opłacie.

Na zakończenie Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Przewodniczący Rady Gminy poinformowali zgromadzonych o bieżącej działalności. Jedna z informacji przekazanych przez Pana Wójta dotyczyła planu przebudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Giebułtów-Modlnica, która to przebudowa zakłada utworzenie na wspomnianym odcinku trzech rond oraz poszerzenie jezdni o dodatkowe pasy ruchu. Ponadto, w planach jest również remont skrzyżowania Bębło – Czajowice.

Tagi dla strony:

2016-12-05