Informacja z XL Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

30 września 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Modlnicy obyła się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaświadczenia potwierdzające skład Młodzieżowej Rady Gminy. Następnie Zastępca Wójta przedstawił w formie prezentacji informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2013/14. Radni pozytywnie zaopiniowali niniejsze sprawozdanie. 

Następnie Rada uchwaliła uchwały w sprawie:
- kontynuacji dzierżawy nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice z przeznaczeniem na cele publiczne;
- odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne. Podczas trwających prac modernizacyjnych wykonywanych na drodze gminnej – ul. Leśnej w Modlnicy i ul. Dworskiej w Modlniczce okazało się pas drogowy na odcinku przylegającym do działek ewidencyjnych nr 742/2 i 743/2, obr. Modlniczka, jest zbyt wąski, aby zrealizować drogę o zaplanowanych parametrach, dlatego też zaproszono na spotkanie właścicielki w/w nieruchomości i zwrócono się do nich z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż na rzecz gminy niezbędnych na poszerzenie drogi części ich nieruchomości. Właścicielki zgodziły się na dokonanie podziału oraz na sprzedaż tego terenu za łączną kwotę 30 000,00zł;
- wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś;
- zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”;
- zaciągnięcia preferencyjnej i umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowę sieci kanalizacyjnej w Wierzchowiu,
- rozpatrzenia skarg Pana J. J. na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś, uznając je za bezzasadne.

Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W wolnych wnioskach został poruszony temat odbioru odpadów komunalnych.

2014-10-01