Informacja o sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00
w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1.    Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2.    Przedstawienie Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.
3.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2013/14.
4.    Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.08.2014r.  
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji dzierżawy nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice z przeznaczeniem na cele publiczne.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia skarg Pana J. J. na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś.   
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2025 rok przyjętej uchwałą Nr XXXVIII/437/2014 Rady Gminy Wielka Wieś       z dnia 26 czerwca 2014r.
13.    Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2014-09-23