III Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 31 stycznia 2019 r. /czwartek / o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Zatwierdzenie protokołu z dnia 28 grudnia 2018 r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na roku 2019.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2019-2020”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/109/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 marca 2007r. w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 października 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej, w użytkowanie pomieszczeń w budynku komunalnym stanowiącym gminny zasób nieruchomości.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.
14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz dla pełnomocnika ds. wyborów w wyborach na sołtysów w dniu 17 lutego 2019 r.
15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wielka Wieś.
16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2019.
18) Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wielka Wieś.
19) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski, interpelacje i sprawy bieżące.


Zapraszamy.

Tagi dla strony:

2019-01-24