II Sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 19 listopada 2018 r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „PoszerzaMY horyzonTY w IT – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wielka Wieś”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników – mieszkańców Gminy Wielka Wieś do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2019 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wielka Wieś.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2018-2025.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2019-2025.

 14. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

 15. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski, interpelacje i sprawy bieżące.

2018-12-19