Debata nad Raportem o stanie Gminy Wielka Wieś

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2019 poz. 506 z dnia 15 marca 2019 r.


Art. 28aa.  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

  3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

  4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

  5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

  6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:


1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;


2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.  1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

  2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

  3. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.


Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że VIII Sesja odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca.


Raport o stanie Gminy Wielka Wieś za rok 2018 dostępny jest pod linkiem:


https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,m,324431,2019.html

Tagi dla strony:

2019-06-12