Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś, 2008-09
Kwota dotacji – 594.810 zł.
Całkowita wartość Projektu wynosi 594.810 zł

2009-12-31