Więcej, lepiej, ciekawiej... 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Więcej, lepiej, ciekawiej... 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś, 2009-11
Całkowita wartość Projektu 1.142.750 zł.
Kwota dotacji – 1.142.750 zł.

http://www.wlc2.wielka-wies.pl/

2009-12-31