Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej „Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś”, 2009-11
Całkowita wartość Projektu 610.210,80 zł.
Kwota dotacji – 518.679,18 zł.

http://www.wielka-wies.pl/190,103,366,Wojt-Gminy-Wielka-Wies-podpisal-umowe-na-dofinansowanie-otwarcia-przedszkol.aspx

2009-12-31