Uzyskane dotacje

Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

Zobacz więcej »
2011-11-17
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013; 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Zobacz więcej »
2011-11-17
Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach wraz z jego otoczeniem

Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2011“

Zobacz więcej »
2011-11-17
Akademia Orange dla bibliotek 2011

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

Zobacz więcej »
2011-11-17
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2010

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Zobacz więcej »
2010-12-31
Akademia Orange dla bibliotek 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

Zobacz więcej »
2010-12-31
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej »
2010-12-31
Otwieramy świat dla dzieci - przedszkolaki na start!

Dotacja pozyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Zobacz więcej »
2010-12-31
Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową

Dotacja uzyskana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową”

Zobacz więcej »
2010-12-31
Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Zobacz więcej »
2010-12-31
Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu:- roboty rozbiórkowe; - wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; - roboty ziemne 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/ 3. Roboty uzupełniające: - plantowanie skarp; - obsianie skarp; - dostawa i montaż tablicy informacyjnej

Zobacz więcej »
2010-12-31
Wiosenny Turniej Tańca dla najmłodszych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

Zobacz więcej »
2010-12-31
Święto Plonów - czyli tradycja lokalna ...

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

Zobacz więcej »
2010-12-31
Folklor i tradycja lokalna w kreacjach zespołu MODLNICANIE - Dni Lachnera

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

Zobacz więcej »
2010-12-31
Kolędnicy ziemi krakowskiej - pielęgnowanie tradycji

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

Zobacz więcej »
2010-12-31
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Wieś na lata 2009-2013

Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz więcej »
2010-12-31
Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz więcej »
2009-12-31
Więcej, lepiej, ciekawiej... 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz więcej »
2009-12-31
2014-04-11