Uzyskane dotacje

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 51, 32-089 Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2021-09-23
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Samorządowym w Modlniczce, ul. Św. Faustyny 5, 32-085 Modlniczka.

Zobacz więcej »
2021-09-23
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” dofinasowanego z Budżetu Państwa w ramach programu „Maluch+” 2021.

Zobacz więcej »
2021-08-03
Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska

Przebudowa drogi gminnej nr 601467K (działka nr 1/1 i 1/2) - ul. Słowiańska, na odcinku 267,29 mb, od km 0+000,00 do km 0+267,29 w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2021-07-30
Przebudowa drogi gminnej j ul. Na Brzezie

Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) – ul. Na Brzezie, na odcinku 185,39 mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39 w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2021-07-30
Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny

Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Zobacz więcej »
2021-03-22
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

W ramach operacji wykonano ogólnodostępne parkingi wraz z drogami wewnętrznymi oraz elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane przy nowo wybudowanym budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2021-03-15
Zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Samorządowym w Modlniczce

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie dla 8 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Modlniczce”

Zobacz więcej »
2021-03-02
Samorządowy Klub Dziecięcy w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Wielkiej Wsi wraz z placem zabaw”.

Zobacz więcej »
2021-03-02
Klub Dziecięcy w Białym Kościele

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Przebudowa części wielofunkcyjnego budynku gminnego na potrzeby utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Białym Kościele wraz z placem zabaw”.

Zobacz więcej »
2021-03-02
Projekt zintegrowany LIFE

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Zobacz więcej »
2020-06-15
MALUCH+ 2019

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Modlniczce na potrzeby żłobka”

Zobacz więcej »
2021-03-02
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś

Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna - ZIT

Zobacz więcej »
2020-11-18
Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś

Uporządkowanie gospodarki wodnej w Aglomeracji Wielka Wieś
Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – ZIT

Zobacz więcej »
2020-07-22
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

Przedmiot prac w ramach operacji podzielono na dwa główne zakresy tj.: Elementy zagospodarowania terenu, które obejmują m.in. roboty ziemne, profilowanie, warstwy podbudowy

Zobacz więcej »
2020-08-10
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

W dniu 6.08.2019 r. została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2019-09-16
Gmina Wielka Wieś uzyskała dofinansowanie tzw. schetynówke na ulice w Białym Kościele
Nasz projekt na wykonanie przebudowy drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Św. Floriana wraz z remontem nawierzchni i wykonaniem kanalizacji opadowej uzyskał dotację w kwocie 650 127,94 zł
Zobacz więcej »
2014-04-08
Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Modlniczce
Wsparcie na budowę boiska sportowego w Modlniczce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 wyniesie 418 000 zł. (przy całościowych kosztach przekraczających 640 tysięcy)
Zobacz więcej »
2014-04-08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś

Projekt zakłada podłączenie 389 gospodarstw domowych w sołectwach Prądnik Korzkiewski i Biały Kościół, Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Białym Kościele.

Zobacz więcej »
2012-05-07
Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

Zobacz więcej »
2011-11-17
2014-04-11