Rewitalizacja

Pojęcie rewitalizacji zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Zgodnie z definicją ustawową, rewitalizacja to „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu”. Definicja ta ujmuje kluczowe aspekty rewitalizacji w sposób wszechstronny.


Rewitalizacja stanowi jeden z obszarów działań władz lokalnych skierowanych na poprawę stanu zagospodarowania i jakości życia na obszarach będących w stanie kryzysowym. Potrzeba rewitalizacji wynika z narastających problemów o charakterze przestrzennym i infrastrukturalnym, jak i społecznym oraz gospodarczym. Jej efektem powinno być przywrócenie funkcji danego obszaru z uwzględnieniem nowych uwarunkowań i potrzeb oraz zrównoważony rozwój jednostek osadniczych.
Powinna ona zostać osiągnięta poprzez likwidację zagrożeń środowiska naturalnego, przywrócenie wartości użytkowych terenu, stwarzanie nowych miejsc pracy, spadek zagrożenia przestępczością, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawę dostępu do usług kulturalnych lub edukacyjnych, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków.


Działania realizowane w ramach rewitalizacji powinny być skierowane na:
• zwiększanie szans rozwoju miast i wsi,
• poprawianie jakości życia mieszkańców,
• umiejętne łączenie wielu interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.


Gmina przygotowuje program naprawczy dla zdefiniowanego na jej terenie obszaru rewitalizacji. Powodzenie działań rewitalizacyjnych wymaga ścisłej współpracy między podmiotami zlokalizowanymi na obszarze rewitalizacji, a innymi podmiotami z terenu danej gminy i poza nią (m.in. przedsiębiorcy, pozostałe jednostki sektora publicznego, organizacje pozarządowe).

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Wyniki monitoringu oraz efekty weryfikacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś pod kątem aktualności zapisów dokumentu, wskazują na konieczność uruchomienia procedury jego modyfikacji

Zobacz więcej »
2021-05-28
Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

I Posiedzenie Komitetu zwołane zostało przez Wójta Gminy Wielka Wieś, który otwierając je powitał uczestników i przedstawił ideę utworzenia Komitetu. Po akceptacji porządku obrad omówiono zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu.

Zobacz więcej »
2021-05-14
Raport z realizacji gminnego programu rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś przygotowany został w celu oceny stopnia realizacji, stanu zaawansowania oraz stopnia osiągnięcia wskaźników i rezultatów dotychczasowego Programu Rewitalizacji.

Zobacz więcej »
2021-04-16
Powołanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Zarządzeniem nr 76/O/2020 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2020 r. powołany został Komitet Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2020-08-26
Nabór członków do komitetu rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji.

Zobacz więcej »
2020-04-22
Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostały określone w projekcie uchwały, która poddana została konsultacjom społecznym.

Zobacz więcej »
2020-04-13
Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zobacz więcej »
2020-01-13
Gminny program rewitalizacji Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2023

Podstawą do wdrożenia GPR była uchwała Nr XXVII3/285/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

Zobacz więcej »
2020-07-06
2021-09-30