Projekty współfinansowane ze środków UE

Wszystkie dotacje dostępne są w zakładce "Uzyskane dotacje"

Projekt pn.:
Dostępna Wielka Wieś
Grant realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Projekt pn.:
Cyfrowa Gmina
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Projekt pn.:
Grant PPGR
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.


Projekt pn.:

Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”

Projekt pn.:


Projekt realizowany w ramach 10 osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt pn.:
Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze
Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.
Projekt pn.:
Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś
Dofinansowany w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.


Projekt pn.:
EKO TEAM
Projekt pn. „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.


Projekt pn.:
Zdalna szkoła +
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”


Projekt pn.:
Budowa ścieżki rowerowej Modlnica-Kraków
realizowany w ramach projektu ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Projekt pn.:
Zdalna szkoła
realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Projekt pn.:
Samorządowy Żłobek w Modlniczce
Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.
Projekt pn.:
Plecak wiedzy
Współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt pn.:
Ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci
Projekt finansowany będzie ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne.

Projekt pn.:
Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Czajowice
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna.Projekt pn.:
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. Polega na wymianie 260 starych kotów na paliwa stałe na nowe, ekologiczne na gaz lub biomasę.


Projekt pn.:
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. Polega na wymianie 69 starych kotów na paliwa stałe na nowe, ekologiczne na gaz lub biomasę.


Projekt pn.:
Modernizacja kształcenia zawodowegoProjekt będzie realizowany w latach 2017-2020. Dofinansowanie Projektu z UE

Projekt pn.:

Budowa budynku szkoły w miejscowości Modlnica


Dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 – Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt pn.:

Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów


Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa
Projekt pn.:

Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa
Projekt pn.:

Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich    


Projekt pn.:

“Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś“

Projekt pn.:

Otwieramy świat dla dzieci – przedszkolaki na start!

   

Projekt pn.:

Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

  

Projekt pn.:

Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Projekt pn.:

Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

Projekt pn.:

Więcej, lepiej, ciekawiej… - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt pn.:

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś

BUDOWA KANALIZACJI JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

 Projekt pn.:

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ciśnieniowej
we wsi Modlnica - etap I, Gmina Wielka Wieś“

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA  W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH  GMINY WIELKA WIEŚ
 

tablicaModlnicaSPO.jpg

 

2014-04-11