Samorządowy Żłobek w Modlniczce

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach. 


Na dofinansowanie Samorządowego Żłobka w Modlniczce władze Gminy otrzymały środki z dwóch źródeł. Pierwsze z nich to wsparcie finansowe z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 (moduł 1a). W ramach otrzymanych środków z tego programu - w wysokości 188 979,00 zł sfinansowane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Modlniczce i przystosowanie ich do wymagań oddziału żłobkowego. W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. roboty rozbiórkowe, przystosowanie do wymagań ppoż., roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty wykończeniowe, zakup materiałów dydaktycznych i zabawek, a także zakup wyposażenia żłobka (m.in. wyposażenie szatni, meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne). Drugim źródłem sfinansowania powstającej instytucji są środki uzyskane w ramach projektu nr projektu nr RPMP.08.05.00-12-0039/19 8  Osi priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu sfinansowana zostanie bieżąca działalność żłobka. Wartość projektu wyniosła 455 875,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 387 375,00 zł.

2019-10-15