INFORMACJĘ O WYNIKU ROKOWAŃ PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

GKOŚ.GN.6840.3P.12.2013.BZ                          Wielka Wieś, 2014-03-20


Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm./Wójt Gminy Wielka Wieś  podaje do publicznej wiadomości;

INFORMACJĘ O WYNIKU ROKOWAŃ PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

które ogłoszone były na dzień 20 marca 2014r. r. na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 278/3, o powierzchni 1,82ha, położonej w obrębie Giebułtów w okolicy ul. Na Wygwizdowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1P/00459280/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3 640 000,00zł netto
Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach: brak
Liczba złożonych zgłoszeń do udziału w rokowaniach – 0
Liczba zgłoszeń zakwalifikowanych do ustnej części rokowań – 0/brak wpłaty zaliczki
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach - 0
Nabywca nieruchomości: rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

_________________________________________________

Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 278/3 położonej w Giebułtowie

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wielka Wieś działając zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza:

ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 278/3, o pow. 1,82 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005-Giebułtów,  stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś.
Działka o kształcie czworoboku, położona jest w miejscowości Giebułtów, w południowej części gminy Wielka Wieś. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane uprawiane rolniczo oraz zabudowane starszą i współczesną zabudową jednorodzinną. Działka została wydzielona z większego obszaru i stanowi aktualnie grunt uprawiany rolniczo. Dostęp do działki  prawnie zapewniony jest drogą służebną od strony Giebułtowa ul. Muzyczną i południową granicą działki 278/2 oraz wschodnią granicą działki 278/4. Projektowany wjazd zapewniający optymalny dojazd do nieruchomości planowany jest od strony drogi krajowej nr 94 Kraków-Olkusz przez nieruchomości znajdujące się aktualnie we własności osób prywatnych. W odległości  ok. 1 km sklep spożywczy, hotel z restauracją, place zabaw oraz ośrodek zdrowia. Sąsiedztwo Krakowa (odległość od centrum ok. 15 km), odległość od granicy Krakowa – 3 km, bliskie sąsiedztwo z drogą krajową nr 94 relacji  Kraków-Olkusz (odległość ok. 800 km). Dojazd do nieruchomości możliwy komunikacją publiczną – przystanek MPK w odległości ok. 800 m.

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektryczna znajdują się w odległości ok. 100 m od działki, co daje potencjalną możliwość pełnego uzbrojenia nieruchomości.

Działka objęta jest prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr: KR1P/00459280/3, wolna od obciążeń  i zobowiązań.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Giebułtów - 1” – Uchwała  Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia  31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru "Giebułtów-1"  (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Poz.1366 z dnia 13 lutego 2013r.) – działka przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.

- Cena wywoławcza do rokowań wynosi – 3 640 000,00 zł netto.

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.

- Wysokość zaliczki wynosi  365.000,00 zł netto. – przy wpłacie zaliczki należy do jej wartości doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu wpłaty przepisami.

Dwa przetargi wyznaczone na dzień na dzień 25 września 2013 roku i 20 grudnia 2013 roku zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie należy składać  w terminie najpóźniej do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32 - 085 Wielka Wieś (Dziennik Podawczy) w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem: ”Oferta - rokowania na sprzedaż nieruchomości nr 278/3 położonej w Giebułtowie - nie otwierać przed dniem 20.03.2014 r., godz. 10.00.”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, regulaminem i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
- kopię dowodu zapłaty zaliczki.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy - do dnia 14 marca 2014 r. w pieniądzu (PLN) - przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Wielka Wieś na konto Bank KBS O/Wielka Wieś  57 8591 0007 0040 0591 8786 0094 – datą wniesienia zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Przedmiot sprzedaży: prawo własności.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Wielka Wieś, sala 204, I piętro o godz. 10.00.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Cenę nabycia nieruchomości równą osiągniętej w rokowaniach pomniejszoną o zaliczkę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Wielka Wieś na konto Bank KBS O/Wielka Wieś  57 8591 0007 0040 0591 8786 0094 przed podpisaniem umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś lub pod nr tel. 12 419 17 01 do 04 w.102.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy od dnia 13.01.2014 r.


Tagi dla strony:

2014-01-13