Plecak wiedzy

Koła zainteresowań, zajęcia rozwijające i wyrównawcze, pomoce naukowe, sprzęt multimedialny, podniesienie kompetencji nauczycieli - to korzyści płynące z projektu „Plecak wiedzy”.


Gmina Wielka Wieś od sierpnia realizuje w szkołach projekt  „Plecak wiedzy - kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.


Projekt opracowywany była na podstawie diagnoz przeprowadzonych w szkołach.  Prace nad projektem trwały już od roku. Zakres merytoryczny opracowany został  w konsultacji z dyrektorami oraz nauczycielami wskazanymi przez szkołę do koordynacji projektu.


Działaniami zostali objęci uczniowie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy  w tym szkoły filialnej w Modlniczce oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych i kl. 7, a w przyszłym roku 8 w Białym Kościele tj. ok. 75% uczniów w/w szkół.


Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatyki, a także wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich sposobów nauczania.


Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych i wycieczek fakultatywnych. Zajęcia prowadzone są lubianymi przez uczniów metodami eksperymentu edukacyjnego. Wykorzystywane na zajęciach autorskie programy nauczania, atrakcyjne podręczniki, gry edukacyjne oraz nowoczesna platforma e-learningowa przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności zajęć oraz dużego zainteresowania uczestników.


Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w zestawy komputerowe, laptopy, oprogramowanie edukacyjne. Również wśród szkół objętych projektem zostaną utworzone pracownie tematyczne (tj. biologiczna, chemiczna, geograficzna i fizyczna).


Budżet projektu wyniesie 1 437 000,00 w tym wysokość dofinansowania  1 365 150,00 tj. 95%, pozostała wartość to wkład własny niefinansowy Gminy.


Realizowany będzie od 1.08.2017 roku do 31.07.2019 roku.


Co się dzieje obecnie w projekcie:


Od września rozpoczęła się część zajęć w Białym Kościele. Koła przyrodnicze i turystyczne uczestniczyły w ciekawych zajęciach w ramach Nocy Naukowców oraz odwiedziły Ojcowski Park Narodowy. Wizyta na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie była fascynującą podróż do świata niezwykłych eksperymentów i naukowych doświadczeń. Młodzi badacze ujawniali niewidki w laboratorium mikrobiologicznym, brali również udział w niesamowitych pokazach chemicznych doświadczeń. Na zajęciach rozwijających z przyrody uczniowie izolowali DNA przy wykorzystaniu podstawowych środków spożywczych tj. sól kuchenna, płyn do zmywania naczyń, sól do zmiękczania mięsa, woda oraz etanol.


W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy zajęcia wystartowały od października. Młodzi przyrodnicy z klas VI i VII sprawdzali jakie funkcje pełni witamina C w organizmie człowieka oraz uczyli się jak robić samodzielnie preparaty mikroskopowe.  Wykrywanie skrobi w ziemniaku, deplazmoliza kątowa komórek liścia cebuli – to główne zagadnienia jakie poznawali młodzi przyrodnicy.


Z pierwszych informacji spływających od rodziców, uczniów oraz nauczycieli wiemy, że wszystko przebiega bardzo sprawnie, a nowe zajęcia cieszą się dużą popularnością i wzbudzają duży entuzjazm wśród uczestników zajęć.


W obu szkołach odbywają się cykliczne zajęcia, na których realizowany jest autorski program z nowoczesnych technik pamięciowych. Uczniowie z zapałem trenują  pamięć i poznają techniki, które umożliwiają wszechstronne przygotowanie do zapamiętywania różnorodnych informacji.


A co przed nami?


Jeszcze w tym roku dotrą do szkół pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny, wyposażenie pracowni przedmiotowych. Zaś na wiosnę nasze dzieciaki wyruszą na pierwsze pasjonujące wycieczki realizowane w ramach kół przedmiotowych.  


Najbardziej wyczekiwanym wyjazdem jest wycieczka uczniów z obu szkół  do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Już dziś budzi ona duże poruszenie wśród młodzieży.


Projekty edukacyjne cieszą się w naszej Gminie dużym zainteresowaniem. „Plecak wiedzy…”  jest  inną forma spojrzenia na edukację: poprzez zabawę, gry, doświadczenia, wyjazdy edukacyjne. Cały czas staramy się sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez uczniów i ich rodziców, ale też chcemy jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do wejścia w przyszłości na dynamicznie rozwijający się rynek pracy. 


Jest to Projekt bardzo ciekawy, ale też wymagający zarówno ze strony zarządzania jaki i samej realizacji. Jego sprawne funkcjonowanie możliwe jest dzięki dużemu wsparciu i zaangażowaniu szkolnych koordynatorów projektu Pani Małgorzaty Biniek oraz Pani Marii, Iwony Kani, którym składamy wielkie podziękowaniamówi kierownik projektu Joanna Zając. 

2017-08-23