Modernizacja kształcenia zawodowego

 „Modernizacja  kształcenia zawodowego w Małopolsce II”


Celem projektu jest zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Białym Kościele oraz Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy.


W ramach projektu utworzone zostaną w gimnazjach Szkolne Punktu Informacji i Kariery (SPInKa)-po 1 w każdym gimnazjum, zapewniające dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjalistów.  W ramach SPInKa zostanie przeprowadzony przez cykl zajęć z doradztwa zawodowego w formie warsztatów, zajęć indywidualnych z uczniami oraz spotkań z rodzicami w wymiarze 180 godzin doradztwa rocznie. Działania realizowane będą przez Doradców-nauczycieli wyznaczonych w gimnazjach. Podjęte działania maja na celu ułatwienie dokonywania wyborów uczniom aby ich kariera zawodowa wynikała z właściwego rozpoznania ich predyspozycji w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu uczniowie gimnazjów będą brali udział w trzydniowych Targach Edukacyjnych pod nazwą Festiwal Zawodów.


Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.   


Partnerem projektu jest Gmina Wielka Wieś.   


Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020.


Dofinansowanie Projektu z UE dla Gminy Wielka Wieś: 63 052,69 zł


Wkład własny Gminy Wielka Wieś: 7 005,85 zł.

2017-08-29