Karta Dużej Rodziny

16 czerwca br. został wprowadzony w życie ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód – tzw. Karta Dużej Rodziny.  
O Kartę będą mogły ubiegać się rodziny, w których rodzic lub rodzice maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Wielka Wieś mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, będącej dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, w godz. 7.30 do 16.00.

Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
-  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
-  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
-  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
-  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
-  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
-  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępniło w Internecie wykaz podmiotów, które przyłączyły się do programu. Listę można odnaleźć na rządowej stronie poświęconej rodzinie. Do instytucji rządowych dołączyły także podmioty prywatne. Sieć delikatesów Alma oferuje rodzinom 5 proc. zniżki, sklepy Vistula i salony jubilerskie W.Kruk – 10 proc. rabat.

Tagi dla strony:

2014-06-17