II Forum Metropolii Krakowskiej

Za nami niezwykle wymagający tydzień z Metropolią!


Rozmawialiśmy m.in. o klimacie, czystej energii, powietrzu i gospodarce odpadami. Tak! To był dzień ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI. Rozmawialiśmy o czekających nas wyzwaniach oraz inspirowaliśmy się dobrymi praktykami. O czym rozmawia z mieszkańcami Kraków i dlaczego Gdańsk jest taki #CzystyGdańsk? Tego dowiedzieliśmy się właśnie dziś! Potem przyszedł czas na planowanie – my już wiemy jakie projekty będziemy realizować w przyszłym roku!


#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Zjednoczone działania w trosce o środowisko
Dzisiejszy dzień II Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony był jednej z kluczowych dziedzin: środowisku i przestrzeni. Niezwykle istotna współpraca w tym zakresie niesie ze sobą wiele wyzwań, którym gminy Metropolii Krakowskiej mogą stać czoła jedynie poprzez spójne przedsięwzięcia i wspólne projekty. - Wierzę, że działania na rzecz neutralności klimatycznej Metropolii Krakowskiej mogą zagwarantować niezwykłe korzyści nie tylko lokalnym samorządom, ale przede wszystkim mieszkańcom obszaru. Rozwój Metropolii jest naszą wspólną wielką szansą, a powodzenie całej misji zależy od zaangażowania wszystkich partnerów – powiedział Marek Jamborski Członek Zarządu SMK, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczynając drugi dzień II Forum Metropolii Krakowskiej

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna
Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych obszarach metropolitalnych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:
• Olga Goitowska - z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku
• Małgorzata Starnowska - p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK


Czyste Miasto Gdańsk - o gospodarce obiegu zamkniętego
Miasto Gdańsk sukcesywnie wprowadza kolejne rozwiązania w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to działania edukacyjne, budujące nawyki i kompetencje społeczne oraz inwestycyjne, organizacyjne, zarządcze. - W ramach wszystkich jednostek miejskich liczba zastosowanych rozwiązań jest już na tyle duża, że przygotowujemy się do zintegrowania ich w kompleksowej strategii, która zaktualizuje też cele długofalowe oraz sposoby ich osiągnięcia - mówi Olga Goitowska, z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. A jakie to działania? M.in. bezpłatna aplikacja Czyste Miasto Gdańsk, która ma na celu pomoc w codziennej segregacji odpadów: podpowiada, do jakiego pojemnika wrzucić dany odpad, posiada spersonalizowany harmonogram odbiorów poszczególnych frakcji, a także przypomina o zbiórkach odpadów wielogabarytowych i niebezpiecznych.

Krakowski Panel Klimatyczny - o klimacie z mieszkańcami
Krakowski Panel Klimatyczny to wyjątkowa przestrzeń do dialogu pomiędzy mieszkańcami, ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich oraz samorządem. - Transformacja klimatyczna wymaga zmian systemowych, ale to także istotny proces społeczny. Skutki zmian klimatycznych, które obserwujemy już dziś np. w ekstremalnych zjawiskach pogodowych, dotyczą nas wszystkich, dlatego tak ważna jest współpraca samorządu z mieszkańcami. - mówi Małgorzata Starnowska p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Uczestnicy panelu wypracowali konkretne rekomendacje, które następnie zostały poddane głosowaniu. Te, które uzyskały min. 80% poparcia i leżą w kompetencjach samorządu, Prezydent Miasta Krakowa uznał za wiążące.
#PoukładajMY_razem_Metropolię!
Po dawce inspiracji, uczestnicy spotkania wzięli udział w sesji warsztatowej, podczas której pochylili się nad priorytetowych działaniach na kolejny rok określonych w Rocznym Programie Prac. Praca grupowa miała szczególny wymiar, ponieważ każde zrealizowane zadanie przybliżało uczestników do odpowiedzi na pytanie: co przedstawiają puzzle? Wspólnie wykonane zadania przez wszystkie drużyny dało świetny efekt. A co przedstawiają puzzle? Odpowiedź odnajdziecie w fotografiach.

Kolejny dzień Forum Metropolii Krakowskiej to dzień poświęcony EDUKACJI. Jak powinna wyglądać edukacja? Jakie kompetencje powinny być rozwijane we współczesnej szkole? Na te pytania odpowiadaliśmy podczas dzisiejszych sesji inspiracyjnych i warsztatowych.


Kurs na edukację
Tematem kolejnego, piątego dnia II Forum Metropolii Krakowskiej była EDUKACJA. To jedna z najmłodszych dziedzin współpracy metropolitalnej, znajdująca się w fazie identyfikacji pól do wzajemnego współdziałania. Otwierający spotkanie poświęcone temu obszarowi tematycznemu Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś jednoznacznie określił: - W perspektywie nadchodzącej dekady działania dotyczące dziedziny Edukacji powinniśmy skoncentrować na sprawnej, kompleksowej organizacji oświaty przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do inspirującej i efektywnej współpracy, a zarazem tworzeniu dostępnej i przyjaznej przestrzeni sprzyjającej edukacji.
Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna
Jakie nowe, innowacyjne przedsięwzięcia powinny być wdrażane? Jak powinien wyglądać system rozwoju kompetencji w szkołach? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:
• dr Magdalena Jelonek - adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Agnieszka Święch, współzałożycielka Fundacji OFF school


Poza horyzont – o systemie rozwoju kompetencji
Czy możliwe jest wprowadzenie zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw niezbędnych do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć raport: Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Raport został opracowany przez interdyscyplinarne grono ekspertów pod red. J. Hausnera. Publikacja prezentuje kierunki rozwoju nowej polityki publicznej w sferze edukacji oraz zawiera rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu i sposobu jego ustanawiania.
Kompetencje kluczowe. 5K we współczesnej szkole
Kompetencje kluczowe opisują potrzebną i niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy człowieka dorosłego, by mógł swobodnie funkcjonować wśród otaczającej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości. To co najważniejsze to umiejętność wspierania rozwoju tych kompetencji przez nauczycieli. Jak podkreśla Agnieszka Świech, współzałożycielka fundacji OFF: Podstawą kształtowania kluczowych kompetencji jest tworzenie bezpośredniej relacji stanowiącej podstawowe ogniwo budowania wiedzy, umiejętności, postaw i wartości.
#PoukładajMY_razem_Metropolię!
Drugą częścią spotkania tematycznego były warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym Planie Prac na 2022 r. oraz jednogłośnie zadeklarowali chęć współpracy w zakresie nowo powstającym Forum Edukacji. Co więcej, działając wspólnie zobrazowali układ przestrzenno-funkcjonalny w zakresie dziedziny EDUKACJA.

Przez II Forum Metropolii Krakowskiej przewiózł nas ekologiczny tramwaj oraz rower – w końcu dzisiejsze spotkanie poświęcone było tematowi MOBILNOŚCI. Ambitny plan działalności forum zintegrowanego transportu zaakceptowany! Przestępujemy do realizacji! Pomogą nam w tym inspiracje z Turynu oraz naszej rodzimej Skawiny!


Zrównoważona mobilność wyzwanie i konieczność
Czwarty dzień Forum Metropolii Krakowskiej to zmierzenie się z tematem zrównoważonej mobilności – jednym z najdłużej rozwijanych metropolitalnych dziedzin, w ramach której realizowane jest wiele wspólnych działań. Kolejne już w planach – potwierdza to prezentacja projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030. Jakie są to przedsięwzięcia? - Działania w dziedzinie Mobilności powinniśmy skoncentrować na zacieśnianiu współpracy oraz koordynacji relacji między wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w zarządzanie transportem oraz zapewnieniu mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportowego – wyjaśnia Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna
Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych miastach? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:
• Matteo Antoniola, doradca strategiczny i futurysta mobilności obszaru metropolitalnego z Turynu
• Michał Kędzierski, przedstawiciel Gminy Skawina


Mobility as a service - mobilność jako usługa w Turynie
Wraz z rozwojem różnych form mobilności pojawiła się potrzeba jeszcze lepszego ich wykorzystania poprzez kojarzenie poszczególnych środków transportu dla usprawnienia podróży. Realizacją tej idei stał się MaaS (ang. Mobility-as-a-Service - mobilność jako usługa). Jej wdrożenie ma na celu zapewnienie łatwego i komfortowego podróżowania komunikacją publiczną. Jak zaznacza Matteo Antoniola, ekspert z Turynu: - MaaS przekształci naszą mobilność w cyfrową, multi-modalną i spersonalizowaną usługę na żądanie. W nadchodzących latach mobilność ulegnie ogromnej zmianie, a MaaS będzie kluczowym czynnikiem tej cyfrowej transformacji. - Jestem głęboko przekonany, że zarządzanie publiczne będzie odgrywać główną rolę we wdrażaniu MaaS w każdej społeczności, tworząc dobrze funkcjonujący ekosystem mobilności, zorientowany na potrzeby użytkownika – dodaje i podkreśla, że odpowiednio wdrożona MaaS może stać się doskonałym narzędziem do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.


Mobilna Skawina - o idei miasta kompaktowego
Krajowa Polityka Miejska jako drogowskaz rozwoju dla miast wyznaczyła ideę miasta zwartego, czyli takiego, które rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, w trosce o ludzi, przestrzeń i środowisko. W mieście zwartym większość potrzebnych miejsc, tj. szkoła, sklep, czy park znajdziemy w zasięgu krótkiego spaceru lub podróży rowerem od miejsca zamieszkania. Co prawda, najczęściej teoria miast kompaktowych, zwanych też 15-minutowymi, kojarzy się z polityką dużych ośrodków, ale ideę tę można adaptować także w małych miastach. Pokazuje to przykład Skawiny, w której w ostatnich latach, pod hasłem Mobilna Skawina, podjęto szereg działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do większości usług w zasięgu ręki. Jest to możliwe m.in. dzięki planowaniu strategicznym i konsekwentnym wdrażaniu działań wynikających z opracowanego w 2016 r. Planu mobilności dla Gminy Skawina.
#PoukładajMY_razem_Metropolię!
Sesja inspiracyjna zmotywowała uczestników spotkania do działania, dlatego kolejnym etapem spotkania były warsztaty tematyczne. Ich tematem były priorytetowe działania w ramach mobilności planowane na 2022 r. A jest to ambitny plan działań na rzecz integracji transportu zbiorowego oraz zapewnienia mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportowego. Uczestnicy warsztatów skupili się ponadto na sile komunikacji we współpracy pomiędzy gminami Metropolii Krakowskiej.

Kolejny dzień II Forum Metropolii Krakowskiej za nami! Tematem spotkania był obszar GOSPODARKI – jednej z rozwijającej się dziedzin współpracy. To właśnie w jej ramach realizowany jest wspólny projekt Kraków Metropolitan Area 4 Business. Wspólne, spójne działania tworzą #Metropolię_możliwości!
P.S. Prezentowane dobre praktyki przez Miasto Lublin oraz Miasto Wrocław również to potwierdzają!


Złoty trójkąt, czyli współpraca na linii samorząd, nauka a biznes
Trzeci dzień Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony był dziedzinie GOSPODARKA, w ramach której omówione zostały tematy związane z współpracą wielosektorową oraz działania zmierzające do podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej obszaru. Spotkanie rozpoczął Daniel Wrzoszczyk Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu – Działania w dziedzinie Gospodarka powinny skupić się na budowaniu skutecznej współpracy - przede wszystkim w tzw. złotym trójkącie między samorządem, nauką a biznesem. Działania te odzwierciedlają się w celach określonych w Strategii Metropolia Krakowska 2030.
Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna
Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych obszarach metropolitalnych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:
• Iwona Nowakowska, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
• Robert Bednarski, Zastępca dyrektora ds. SmartCity Urzędu Miasta Wrocławia.


Lublin inspiruje biznes i stawia na zawodowców!
Platforma pn. Stawiamy na zawodowców, stworzona przez miasto Lublin, służy kreowaniu relacji edukacja-biznes-samorząd poprzez rozwijanie sieci współpracy i wymianę informacji między wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia zawodowego, a także promuje kształcenie zawodowe i lokalny rynek pracy. - Zebranie w jednym miejscu kompleksowej informacji dotyczącej oferty szkół zawodowych prowadzonych przez miasto ułatwia uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzicom dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także stanowi wartościowe narzędzie wspierające doradców zawodowych. Narzędzie służy również promocji kształcenia zawodowego i lokalnego rynku pracy - mówi Iwona Nowakowska. - Platforma niesie za sobą szereg korzyści dla wszystkich interesariuszy procesu kształcenia zawodowego, umożliwia bezpośrednią komunikację między pracodawcą, a uczniem oraz szkołą i rozwijanie współpracy adekwatnie do potrzeb dzięki profilowaniu ogłoszeń - dodaje.


CityLab - jak Wrocław wdraża ideę Smart City?
CityLab jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez miasto Wrocław w ramach realizowanej idei Smart City. Jego celem jest wytworzenie w przestrzeni miasta obszarów, w ramach których przedsiębiorcy, start-upy i naukowcy mogą testować autorskie, unikalne oraz niespotykane do tej pory w przestrzeni publicznej rozwiązania. CityLab zakłada testowanie narzędzi do rozwiązania problemów, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców miasta. Projekt umożliwia sprawdzenie technologii w żywej tkance miasta, niemożliwej do odtworzenia w sztucznych warunkach. - Naszym celem jest taki wybór zgłaszanych inicjatyw (projektów), aby ich realizacja wiązała się z wytworzeniem narzędzi, funkcjonalności lub udogodnień, które będą służyły mieszkańcom, co w praktyce pozwoli na uzyskanie wartości dodanej. Jednocześnie oceniane są możliwości wdrożenia projektu na stałe, po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji technicznej, finansowej oraz prawnej - mówi Robert Bednarski, zastępca dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
#PoukładajMY_razem_Metropolię!
Druga część spotkania poświęcona została sesji warsztatowej, podczas której uczestnicy skupili się na priorytetowych działaniach określonych w Rocznym Programie Prac na 2022 r. Wykonywane zadania pokazały siłę współpracy, wymiany informacji i doświadczeń. Efektem wspólnej pracy było m.in. wypracowanie tematów do omówienia podczas Forum Rozwoju Gospodarczego na najbliższy rok.

Kolejne z cyklu spotkań tematycznych w ramach Metropolii Krakowskiej już za nami! Wyjątkowa i niezwykle atrakcyjna dziedzina: KULTURA CZASU WOLNEGO! Element po elemencie układaliśmy obraz przyszłego układu funkcjonalno-przestrzennego w tym obszarze. Dawkę inspiracji otrzymaliśmy z jednego najlepszych ośrodków kulturalnych w Polsce: rodzimego Krakowa! Ogrom inspiracji, wiedzy i planów na kolejny rok – tak wyglądał szósty dzień II Forum Metropolii Krakowskiej.


Na drodze do bogatej oferty czasu wolnego
Kolejny dzień II Forum Metropolii Krakowskiej – wydarzenia stanowiącego znakomitą okazję do zacieśniania współpracy ponadlokalnej – poświęcony był dziedzinie KULTURA CZASU WOLNEGO. To jedna z najbardziej wyjątkowych, bardzo atrakcyjnych dziedzin współpracy metropolitalnej, znajdująca się w fazie identyfikacji pól do wzajemnego działania. Wyzwaniem stojącym przed gminami Metropolii Krakowskiej w tym obszarze jest współpraca na rzecz zapewnienia różnorodnej i bogatej oferty spędzania czasu wolnego. - Kultura stanowi narzędzie budowania kapitału społecznego oraz jest sposobem promocji wszelkiego rodzaju działań, nie tylko tych stricte kulturalnych. Już teraz podjęto kroki by stworzyć wspólny kalendarz wydarzeń, promując wzajemnie organizowane przez poszczególne gminy przedsięwzięcia. Stanowi to pierwszy krok na drodze rozwoju współpracy w tej dziedzinie – mówi Elżbieta Burtan, Wiceprezes Zarządu SMK, Wójt Gminy Zabierzów.
Cele i działania planowane do realizacji w ramach tego obszaru współpracy przedstawione zostały podczas prezentacji sedna Strategii Metropolia Krakowska 2030.
Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna
Jak przebiegało wdrażanie nowego przedsięwzięcia mającego na celu integrację oferty kulturalnej Krakowa? Czy kompetencje cyfrowe są przyszłością w działaniach kulturalnych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:
• Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury,
• Piotr Knaś, reprezentant Małopolskiego Instytutu Kultury


Krakowski ekosystem kultury – kultura na wyciągnięcie ręki
Projekt Kraków Culture to nadrzędna marka obejmująca uspójnione działania miasta i jego instytucji, które mają przyczynić się do wzmocnienia reputacji oraz rozpoznawalności Krakowa jako miasta kosmopolitycznego o szczególnie bogatej i różnorodnej ofercie kultury czasu wolnego, a także miasta silnej aktywności środowisk kreatywnych. Kraków Culture to pomysł na spięcie najistotniejszych krakowskich wydarzeń, próba uporządkowania wielości: od dziedzictwa po wielokulturowość, od muzyki po sztuki piękne, od rzemiosła i tradycji po gastronomię. - Celem polityki Kraków Culture jest dostrzeżenie, jak fascynujący ekosystem kultury wypracowaliśmy w ciągu dwóch dekad od zaszczytnego tytułu Europejskiego Miasta Kultury 2000. Od tamtej pory powstały rozliczne plany długookresowe, innowacje, agencje rozwijające poszczególne sektory kultury, wzrasta rola sektora kreatywnego, a także współdziałanie podmiotów w celu tworzenia określonego wizerunku i reputacji Krakowa - mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.
Kraków Culture to także dwujęzyczny portal prezentujący najważniejsze sektory i zjawiska kultury oraz stale rozwijający się portal www.karnet.krakowculture.pl. Równocześnie na rynku wydawniczym pojawia się bezpłatny kwartalnik Kraków Culture, który określany jest jako przewodnik po najważniejszych zjawiskach kultury.
Kompetencje cyfrowe - wyzwania instytucji kultury
Kompetencje cyfrowe są dziś nieodłączną częścią kompetencji społecznych i kulturowych, Edukacja medialna i cyfrowa to istotne zadanie dla instytucji kultury, które aktualnie przechodzą swoisty proces „akceptacji” kultury cyfrowej, rozwoju uczestnictwa w kulturze za pośrednictwem mediów wirtualnych i implementacji tych działań do własnych programów. O tym czym są kompetencje kluczowe oraz czemu służą w swojej prelekcji mówi Piotr Knaś, przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. - Kompetencje cyfrowe to zestaw różnych kompetencji, które umożliwiają świadome, krytyczne i funkcjonalne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania informacji, uczenia się, komunikowania czy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatelskim czy kulturowym - mówi Piotr Knaś, przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
#PoukładajMY_razem_Metropolię!
Tuż po sesji inspiracyjnej, miały miejsce warsztaty, podczas których uczestnicy skupili swoją uwagę na roli współpracy i komunikacji podczas realizacji projektów i przedsięwzięć - przede wszystkim tych zaplanowanych w Rocznym Programie Prac na 2022 r. Współpraca przy realizacji kolejnych zadań warsztatowych pozwoliła na ułożenie układanki Metropolia Krakowska 2030 przedstawiającej model funkcjonalo-przestrzenny, czyli prezentację pełnionych przez dany obszar funkcji w ramach dziedziny Kultura Czasu Wolnego.


 

2021-12-01