Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Czajowice

W dniu 26.02.2019 Gmina Wielka Wieś r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Czajowice.


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku przedszkola i redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, co zostanie osiągnięte dzięki przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji obiektu oraz wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii.


Gmina od dawna planowała rozbudowę i przebudowę budynku dawnego dworu, który ze względów technicznych, funkcjonalno-przestrzennych, jak i konserwatorskich nie spełniał już swojej roli. Obiekt charakteryzował się dużą energochłonnością, dużymi stratami ciepła w procesie ogrzewania budynku. Brak odpowiedniej temperatury w budynku będącej wynikiem braku ocieplenia zewnętrznego i dachu oraz złego stanu stolarki okiennej i drzwiowej, powodował ciągłe zwiększanie zużycia energii elektrycznej.


Ze względu na powyższe problemy i niedogodności konieczne było przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacja budynku przedszkola, która objęła takie elementy jak:
- docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku,
- docieplenie dachu,
- wymianę stolarki okiennej i starej stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- zastosowanie sprężarkowej gruntowej pompy ciepła,
- zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- wyposażenie instalacji w liczniki ciepła i chłodu,
- zastosowanie instalacji fotowoltaicznej (68 sztuk paneli).


Całkowita wartość projektu wynosi: 2 978 341,96 pln,
Dofinansowanie: 243 769,63 pln.
Okres realizacji projektu: 1 luty 2016 – 31 maj 2019 roku.

Tagi dla strony:

2019-02-27