EKO TEAM

Od dnia 19 maja 2020 r. Gmina Wielka Wieś przystąpiła do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców obszaru metropolitarnego poprzez lepszą jakość powietrza, którym oddychają.


Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2023 roku. Projekt pn. „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.


Cel projektu EKO-TEAM wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia, uznając w Uchwale nr 14/IV/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 29 sierpnia 2017 r., poprawę jakości powietrza, jako dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych działań w tym zakresie. Realizacja projektu EKO-TEAM powinna przyczynić się ponadto, do efektywnego wdrażania zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Podstawowym celem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji przez mieszkańców inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.


Gmina Wielka Wieś w ramach projektu otrzymała dofinansowanie na zatrudnienie trzech ekodoradców.


Lista ekodoradców:
• Monika Cyrek – podinspektor, Ekodoradca
Mail: m.cyrek@wielka-wies.pl tel. 12 419 17 01 wew. 135 , pok. 185
• Anna Stefańczyk – podinspektor, Ekodoradca
a.strefanczyk@wielka-wies.pl tel. 12 419 17 01 wew. 135, pok. 135
• Przemysław Wiącek – podinspektor, Ekodoradca
p.wiacek@wielka-wies.pl tel. 12 419 17 01 wew. 135, pok. 134


Przystępując do realizacji projektu Gmina Wielka Wieś zobowiązała się w okresie trwania projektu do zrealizowania następujących wskaźników rzeczowych:
• wymiana źródeł ciepła [liczba sztuk] - 650
• termomodernizacja [liczba obiektów] - 23
• OZE [liczba instalacji] - 228


Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.


*Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.


Tagi dla strony:

2020-08-18