„Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

w roku 2013”

1.1 Zakres rzeczowy obejmuje remont następujących dróg
1.1.1.  ul. Ulubiona, Modlnica.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 288m, szerokość 3,5 m),
2 wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pomocniczej na długości 150 m (525m2)
3 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości 150 m.
4 korytowanie na długości 138 m na głębokość 30 cm z nadaniem jednostronnego spadku,
5 ułożenie drenu (peszel Ø110) na długości 150 z odprowadzeniem do odbiornika.
6 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 40 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości 138 m,
7 przekopanie rowka odwadniającego na długości 25m, głębokości ok.30cm.
1.1.2. ul. Słowiańska, Modlniczka.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 500m, szerokość 3,5 m),
2 wyrównanie i uzupełnienie i wyprofilowanie podbudowy zasadniczej na długości 50 m i szerokości 4,00 m (200m2)
3 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, na dł. 50m (200m2),
4 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, na dł. 50m (200m2),
5 uzupełnienie istniejącej warstwy podbudowy z żużla hutniczego do grubości 18 cm.
6 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 35 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości 500 m i szerokości 3.50 m,
7 jednostronne przycięcie skarpy na długości 80 m w wysokości śr. 20 cm,
8 ułożenie prawostronnego ścieku prefabrykowanego, typu mulda, na długości 455 m,
9 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na dł. 450 m  szerokości 3,0m (1350m2),
10 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na dł. 450 m  szerokości 3,0m (1350m2),
11 jednostronne pobocze z destruktu szerokości 50 cm na dł. 500m.
12 przebudowa zjazdów na długości 5m
13 budowa przepustu Ø 500 pod ulicą Okólną wraz ze studnią wpadową
1.1.3. ul. Skotnicka, Tomaszowice.
1 długość 339 m, szerokość 3,5 m,
2 frezowanie na długości 339 m na głębokość 2 cm,
3 skropienie emulsją asfaltową na całej długości,
4 jednostronne ścinanie poboczy na długości ok. 100m
5 wykonanie jednostronne pobocza z destruktu,
6 nakładka asfaltowa grubości śr. 6 cm
7 wymiana i regulacja 6 sztuk korytek typu mulda
8 wyrównanie i oczyszczenie podbudowy i ułożenie asfaltu grubości min 4 cm na zjeździe w ul. Orzechową
9 W obszarze wysięku wody na początku odcinka nadanie spadku poprzecznego w kierunku ścieku prefabrykowanego t.j. - frezowanie nawierzchni, uzupełnienie podbudowy (śr. 30 cm), ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm.
1.1.4. Szyce –działka 148/9
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 110 m, szerokość 4,00 m),
2 korytowanie na głębokość 30 cm, na długości 110 cm z nadaniem jednostronnego spadku,
3 ułożenie drenu (peszel Ø110) na długości 110 m, z odprowadzeniem do odbiornika.
4 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości ok. 110m i szerokości 4.0m
5 jednostronne przycięcie skarpy na długości ok.50m i wysokość śr. 30 cm.
1.1.5. ul. Wichrowa, Będkowice.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 312m, szerokość 3m),
2 korytowanie na głębokość 30 cm z nadaniem jednostronnego spadku,
3 ułożenie drenu (peszel Ø110) na całej długości z odprowadzeniem do odbiornika.
4 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym
5 jednostronne przycięcie skarpy na długości 50m i wysokość śr. 30 cm.
6 wycinka drzew i krzewów.
7 ułożenie przepustu Ø 400 w najniższym miejscu długości 6m,
8 dodatkowa warstwa podbudowy pomocniczej na dług. ok. 80m i grub. 50 cm z tłucznia kamiennego (teren podmokły).
1.1.6. ul. Źródlana, Wielka Wieś.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 179m, szerokość 3,5 (4,0)m.
2 uzupełnienie, oczyszczenie i wyprofilowanie jednostronnego spadku istniejącej podbudowy na długości 10,5 m, szerokości 4,0 m, śr. 10 cm,
3 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (42 m2),
4 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (42 m2),
5 uzupełnienie istniejącej podbudowy z tłucznia wapiennego do grubości 20 cm,
6 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 85 m i szerokości 3,5m
7 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (298 m2),
8 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (298 m2),
9 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 83 m i szerokości 3,5m
10 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (290 m2),
11 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (290 m2),
12 ułożenie ścieku prefabrykowanego lewostronnego na długości 175 m.
13 przebudowa zjazdów (5 szt.).
1.1.7. ul. Polna, Wielka Wieś.
1 wytyczenie geodezyjne remontowanej drogi (długość 377m, szerokość 3,5m),
2 uzupełnienie podbudowy żużlem lub kruszywem łamanym albo tłuczniem kamiennym skropionym emulsją asfaltową wraz z zagęszczeniem mechanicznym na całym odcinku drogi około 30% powierzchni, śr. grub. 15cm,
3 ułożenie warstwy wiążącej śr. grubości 6 cm, szerokości 3m) z wyprofilowaniem jednostronnego spadku,
4 obustronne przycinanie skarpy (poszerzenie do 3,5m) na długości ok. 80 m i śr. wys. 25 cm.
1.1.8. ul. Studzienki, Modlnica
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 350 m, szerokość 6,00 m),
2 korytowanie na głębokość 50 cm, na długości 350 cm z nadaniem obustronnego spadku,
3 10 cm warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego na szerokości 6,50m
4 25 cm kruszywo stabilizowane cementem o RM=2,5MPa
5 35 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,
6 wycinka drzew i krzewów
7 jednostronne przycięcie skarpy na długości ok.50m i wysokość śr. 30 cm.

Zadanie realizuje Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę brutto złotych: 729.964,54 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 15.10.2013 roku.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców Gminy i użytkowników dróg. 

2013-09-24