Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wielka Wieś

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wielka Wieś jest Gmina Wielka Wieś reprezentowana przez Wójta Gminy Krzysztofa Wołosa, z siedzibą w; 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 1; tel. 124 191 701-703 w. 900, e-mail; ug@wielka-wies.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Pan Michał Skowron, tel. 12 265-50-80, e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wielka Wieś, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Gminy Wielka Wieś;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wielka Wieś przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Wielka Wieś reprezentowana przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
12. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania o którym mowa w pkt. 7, udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: inspektorodo@wielka-wies.pl lub zgłosić się do Urzędu Gminy Wielka Wieś w; 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 1. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).
13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Wielka Wieś Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat plików cookies

**Pliki cookies tworzone podczas korzystania z naszej strony**
Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookies” oraz podaje rodzaje plików cookie sużywanych przez nasza stronę www

**Czym są pliki cookies?**
Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

**Czy nasza strona korzysta z plików cookies?**
Tak. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie www.

**Z jakiego rodzaju plików cookies korzystają nasze strony www?**
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego Id użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookies
Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika.

**Pliki cookies służące do analiz**
Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

**W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies?**
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych łączy.
[Internet Explorer][1]
[Firefox][2]
[Google Chrome][3]
[Safari][4]
[Opera][5]

[1]: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
[2]: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
[3]: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
[4]: http://support.apple.com/kb/ph5042
[5]: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
2017-04-08