Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności strony internetowej gminy Wielka Wieś


Urząd Gminy Wielka Wieś zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Wielka Wieś. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),

 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących


Wyłączenia • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności Joanna Zając.

 • E-mail: j.zajac@wielka-wies.pl

 • Telefon: 12 419 17 01


Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielka Wieś

 • Adres: Plac Wspólnoty 1
  32-085 Szyce

 • E-mail: ug@wielka-wies.pl

 • Telefon: 12 419 17 01-04


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Gminy Wielka Wieś dostępny jest pod linkiem:  


https://www.wielka-wies.pl/kontakt/dostepnosc-architektoniczna/ 


Informacje dodatkowe


Ułatwienia


Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) do Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, bądź telefonicznie pod nr: 12 419 17 01, lub elektronicznie na adres: ug@wielka-wies.pl. 


Osoby głuche, niesłyszące, mogą kontaktować się z Urzędem poprzez adres: ug@wielka-wies.pl


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych


Inne informacje i oświadczenia


Urząd Gminy Wielka Wieś prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością.


Plan działania - aktualizacja 2022

2020-09-21