Wsparcie przedsiębiorczości

Na terenie kraju, a także w Krakowie istnieją instytucje, które są bardzo pomocne w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Poniżej została podana krótka charakterystyka, a także dane teleadresowe do tych instytucji.


Powiatowe/Wojewódzkie Urzędy Pracy


Urzędy pracy są powszechnie znanymi instytucjami, które kojarzone są przede wszystkim z osobami poszukującymi pracy. Skojarzenie to nie jest oczywiście mylne, ale oprócz rejestrowania bezrobotnych, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy pomagają także osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą. W instytucjach tych można otrzymać dokładne informacje dotyczące procedury zakładania firmy, form prawnych działalności oraz sposobów jej finansowania. Każdy urząd pracy udzieli szczegółowej informacji dotyczącej dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą (więcej informacji na ten temat znajdziecie w dziale V - "Finansowanie działalności gospodarczej"). PUP-y i WUP-y poinformują także o instytucjach wspierających młodych przedsiębiorców, dysponują one bowiem pełną wiedzą na temat dostępnych na terenie województwa form pomocy.

WUP Kraków
Adres www: www.wup-krakow.pl
Adres e-mail: krwu@praca.gov.pl
Telefon - Sekretariat: (12) 4229892
Telefon - Inne: (12) 4227110
Fax: (12) 4229785
Adres: Kraków 30-107, Plac na Stawach 1

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
Tel: (012) 623-74-80, (012) 299-74-88
Fax: (012) 632-52-15
e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia Krzeszowice
ul. Kościuszki 3
32-065 Krzeszowice
Tel: (012) 282-20-50
(012) 282-20-51
Fax: (012) 282-20-52
filia_krzeszowice@uppk.pl


Gminne Centra Informacji


Gminne Centra Informacji (GCI) to placówki, które w założeniu powinny dysponować informacjami o ofertach pracy, możliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariatu, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących, warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej a także podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego, integracji europejskiej oraz adresami urzędów pracy i innych instytucji świadczącym pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Są to wyspecjalizowane jednostki, wyposażone w nowoczesne stanowiska komputerowe w istniejących gminnych domach kultury, szkołach czy innych miejscach skupiających społeczności lokalne, świadczące, zgodnie z założeniami, bezpłatną pomoc osobom bezrobotnym. Informacje posiadane przez Gminne Centra Informacji powinny być udostępnione w różnych formach - konwencjonalnych i nowoczesnych, w tym przez Internet.
Informacje udzielane przez GCI osobom prowadzącym działalność gospodarczą koncentrują się przede wszystkim na: wyszukiwaniu adresów firm (np. potencjalnych kontrahentów), rynków zbytu na danym terenie, informacji o kredytach, pożyczkach i innychrodzajach wsparcia finansowego, kursach walut itp. Każde Gminne Centrum Informacji wyposażone jest w telefon, faks, Internet, z których można korzystać nie ponosząc żadnych opłat.


ERASMUS dla młodych przedsiębiorców


Od 22 stycznia Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) zaprasza do składania ofert w Programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, którego celem jest wybór międzynarodowych konsorcjów do współpracy w ramach rozwoju i wzmocnienia istniejącej już sieci Organizacji Pośredniczących.


Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących. Udział polskich firm jest w obecnych cyklach dość mały.


Ogólne informacje nt Programu można uzyskać na stronie internetowej: Erasmus dla młodych przedsiębiorców.


Informujemy również, że 19 lutego w Brukseli, w Centrum A. Borschette, sala 0D CCAB przy Rue Froissart 36 odbędzie się dzień Informacyjny (Info Day) dotyczący składanych w Programie ofert.Zachęcamy również do zainteresowania się konkursem ofert ‚Cluster Excellence 2015’, o którym bliższe informacje można uzyskać pod adresem: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2015-3-02-clusters-excellence-programme


Regionalne Instytucje Finansujące (RIF)


Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdrażaniu polityki "sektorowej" adresowanej do MSP w regionie. Pełnią one jednocześnie analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych wdrażających strategie rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Są łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomie regionalnym i krajowym. Podstawowe funkcje RIF: • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,

 • pomoc w wyborze wykonawcy dotowanych usług doradczych,

 • obsługa administracyjna i zarządzanie komponentem krajowym programu Phare,

 • pomoc we wdrażaniu sektorowych programów operacyjnych (SPO WKP, SPO RZL)

 • promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług doradczych,

 • promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców),

 • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,

 • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,

 • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.


Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
Tel.: (0-22) 838-02-91
Fax.: (0-22) 838-02-61
E-mail: izbarimp@fund.org.pl
http://www.fund.org.pl


Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)


Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących pomoc na rzecz mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi:


Doradcze: • specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i jakości,

 • podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


Szkoleniowe: • specjalistyczne, np. z zakresu marketingu, finansów i zarządzania,

 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

 • branżowe,

 • ogólne (m.in. komputerowe, językowe).


Informacyjne: • kojarzenie partnerów gospodarczych,

 • sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych (wywiad gospodarczy),

 • udzielanie informacji o targach,


Finansowe: • pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, informowanie o preferencyjnych kredytach, sporządzanie biznes-planów,

 • udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących dodatkową formę zabezpieczenia kredytów (fundusze poręczeń kredytowych),

 • udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (lokalne fundusze pożyczkowe).


Misją KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.
Uczestnictwo w systemie jest całkowicie dobrowolne, współpraca między ośrodkami ma na celu wyłącznie rozwój systemu wsparcia małych i średnich firm, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności. Rejestracja w KSU nie wiąże się bezpośrednio z żadnymi korzyściami materialnymi. Podmioty zarejestrowane w KSU nie działają dla zysku lub przeznaczają go na cele związane z zadaniami PARP.
KSU nie jest systemem zamkniętym. Proces rejestracji w KSU prowadzony jest w trybie ciągłym, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221), w wyniku którego do sieci włączane są systematycznie kolejne organizacje. Obecnie w KSU zarejestrowanych jest ponad 100 podmiotów.
Organizacja KSU:
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw skupia organizacje, które złożyły wniosek o rejestrację w KSU i spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).Organizacje te nie są nastawione na generowanie zysku lub przeznaczają zysk na cele zgodne z zadaniami PARP.
Z założenia podmioty, które mogą zostać zarejestrowane w KSU posiadają doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą.
Wśród podmiotów zarejestrowanych w KSU mogą znajdować się m.in.: agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania biznesu, fundacje, stowarzyszenia, kluby oraz inne organizacje przedsiębiorców i pracodawców, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytuty badawczo-rozwojowe, izby gospodarcze, izby przemysłowo-handlowe, izby branżowe, izby rzemieślnicze, ośrodki innowacji i technologii, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, oraz inne organizacje pozarządowe.
Ośrodki zarejestrowane w KSU współpracują ze sobą na szczeblu lokalnym, regionalnym (wojewódzkim) oraz ogólnopolskim. W każdym z województw, podczas spotkań regionalnych, wybierani są dwaj przedstawiciele ośrodków KSU, którzy zajmują się organizacją prac w regionie oraz reprezentują go w Radzie Koordynacyjnej KSU.
Lista wszystkich ośrodków należących do Krajowego Rejestru Usług znajduje się na stronie internetowej: www.ksu.parp.gov.pl/

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Adres: ul. Szlak 73A; 31-153 Kraków
tel.: 0-12 633 98 00
faks: 0-12 633 51 54
E-mail: mistia@mistia.org.pl
www.mistia.org.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres: ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel.: 0-12 411 46 03
faks: 0-12 412 43 79
E-mail: marr@marr.pl
www.marr.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii
Adres: ul. Szlak 65; 31-155 Kraków
tel.: 0-12 628 28 45
faks: 0-12 632 47 95
E-mail: ctt@transfer.edu.pl
www.pk.edu.pl
www.transfer.edu.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Adres: ul. Floriańska 3; 31-019 Kraków
tel.: 0-12 422 89 07
faks: 0-12 422 89 07
E-mail: biuro@iph.krakow.pl
www.iph.krakow.pl


Punkty Konsultacyjne (PK)


Punkty Konsultacyjne (PK)pełnią funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorców. Na terenie całego kraju działa ich przeszło 170 i ciągle powstają nowe. Do bezpłatnych informacji, jakie mała lub średnia firma może uzyskać w PK zaliczymy przede wszystkim: bezpłatne porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków, produkcji itp., dotyczących prowadzenia działalności oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Informują także o dostępnej na rynku ofercie banków oraz innych instytucji finansowych (np. firm leasingowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy kapitałowych) skierowanej do sektora MSP (wraz ze szczegółami warunków udzielania kredytów), a także o możliwościach i sposobach korzystania ze wsparcia dla MSP dostępnego w PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) lub w RIF (Regionalnej Instytucji Finansującej).

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Adres: ul. Szlak 73A; 31-153 Kraków
tel.: 0-12 633 98 00
faks: 0-12 633 51 54
E-mail: mistia@mistia.org.pl
www.mistia.org.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres: ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel.: 0-12 411 46 03
faks: 0-12 412 43 79
E-mail: marr@marr.pl
www.marr.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii
Adres: ul. Szlak 65; 31-155 Kraków
tel.: 0-12 628 28 45
faks: 0-12 632 47 95
E-mail: ctt@transfer.edu.pl
www.pk.edu.pl
www.transfer.edu.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Adres: ul. Floriańska 3; 31-019 Kraków
tel.: 0-12 422 89 07
faks: 0-12 422 89 07
E-mail: biuro@iph.krakow.pl
www.iph.krakow.pl


Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
W MIRIP udzielane są bezpłatne porady dotyczących działalności firmy. Można tam też uzyskać informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba, która dopiero zamierza uruchomić zakład rzemieślniczy, uzyska też informacje, jak to uczynić.


Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A
Ma na celu wspomaganie wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości oraz wzrostowi dobrobytu społeczności lokalnych, a także wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi (fundacjami i stowarzyszeniami)

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Nalewki 8/27, 00-158 Warszawa
tel. (0-22) 636 07 40
fax (0-22) 636 29 02 http://tise.pl/


Centra Euro - Info


Projekt EURO INFO Centres (EIC) powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986 roku jako jeden z kluczowych elementów programu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania Centrów Euro Info w Polsce jest przygotowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do integracji ze strukturami europejskimi i ułatwianie im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.
Centra Euro - Info swoje zadania realizują przez udzielanie szczegółowych informacji oraz organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów i konferencji dotyczących polityki Unii Europejskiej, m.in. w zakresie: badań i innowacji; finansowania, jakości i standaryzacji; kultury, edukacji i szkoleń; ochrony środowiska i energii; polityki konkurencji; polityki regionalnej; rozszerzenia UE; społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego; unii celnej i podatków; waluty euro; wspólnej polityki rolnej, zatrudnienia i innych.
Można w nich uzyskać również informacje na temat cech Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, formalno-prawnych warunków współpracy gospodarczej z firmami z krajów członkowskich, a w tym regulacji prawnych, prawa handlowego, a także funkcjonowania i podstaw prawnych UE. W EIC udostępnione są także informacje o unijnych programach realizowanych w Polsce lub programach wewnętrznych Unii Europejskiej dostępnych dla polskich firm i instytucji.
Bardzo ważna jest pomoc jaką świadczą Centra polskim przedsiębiorstwom w znalezieniu partnerów w krajach Unii Europejskiej (za pośrednictwem sieci biur EIC afiliowanych przy izbach przemysłowych, zrzeszeniach pracodawców, gminach, agencjach rozwoju regionalnego lub przy wykorzystaniu bazy danych Komisji Europejskiej). Ponadto organizują udział firm w międzynarodowych imprezach kooperacyjnych, mających na celu ożywienie współpracy między regionami i informują o rynkach poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej i rynkach regionalnych oraz o przygotowywanych imprezach gospodarczych, a także o przetargach ogłaszanych przez instytucje krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Euro Info Centre PL 413 przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków,
Tel.: 0-12 422 89 07, Fax: 0-12 422 55 67,
e-mail: eicpl413@iph.krakow.pl


Fundusze Poręczeń Kredytowych


Fundusz poręczeń kredytowych jest instytucją, której misją jest ułatwianie podmiotom gospodarczym dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, a konkretnie kredytów bankowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawowym narzędziem prawnym, za pomocą którego instytucja ta realizuje wyznaczony cel, jest umowa poręczenia, zawierana z bankiem udzielającym kredytu. W ten sposób fundusz zobowiązuje się wobec banku do zwrotu poręczonego kredytu lub jego części w przypadku, gdy kredytobiorca nie dopełnił obowiązku spłaty zaciągniętego kredytu. W rezultacie bank otrzymuje dodatkowe, wiarygodne zabezpieczenie, a kredytobiorca możliwość dostępu do oferowanych przez banki środków finansowych umożliwiających realizację planowanego przedsięwzięcia.
Oferta finansowa funduszy poręczeń kredytowych skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze poręczeń kredytowych pełnią istotną funkcję w lokalnej/regionalnej strukturze gospodarczej. Obok podstawowego celu, jakim jest ułatwienie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do bankowych środków finansowych przynoszą one korzyści bankom w postaci budowania klienteli banku. Ponadto instytucje te przyczyniają się do pobudzenia inwestycji lokalnych, a w dalszej perspektywie do tworzenia nowych miejsc pracy.
Fundusze poręczeń kredytowych prowadzone są przez rozmaite instytucje, które różnią się między sobą zarówno wielkością kapitałów będących w ich dyspozycji, jak i procedurami udzielania poręczeń. Również forma prawna, pod jaką prowadzić można fundusz poręczeń kredytowych, nie jest ograniczona. Instytucje prowadzące fundusz poręczeń kredytowych mogą przybierać formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Fundusze poręczeń kredytowych prowadzone są również przez stowarzyszenia, fundacje i związki gmin.
Instytucja prowadząca fundusz może mieć charakter wyspecjalizowany. Oznacza to, iż fundusz stanowi jedyny rodzaj prowadzonej działalności. Zazwyczaj jednak fundusz przybiera postać wewnętrznej komórki organizacyjnej w strukturze określonego podmiotu prawnego, który prowadzi fundusz obok innych form działalności.
Podstawą funkcjonowania funduszu jest statut lub umowa spółki (w zależności od formy prawnej instytucji go prowadzącej), a także regulamin określający m.in. szczegółowe warunki i procedury udzielania poręczeń. Zakres terytorialny funkcjonowania funduszu w przypadku lokalnych funduszy poręczeń kredytowych ograniczony jest zwykle do gminy, kilku gmin lub powiatu. Oznacza to, iż potencjalni adresaci oferty funduszu muszą zwykle posiadać siedzibę na obszarze, w którego granicach funkcjonuje fundusz lub prowadzić na tym terenie działalność gospodarczą. Działalność funduszy poręczeń kredytowych zdeterminowana jest także wielkością posiadanego kapitału. Stanowi on bowiem wyznacznik ich wiarygodności oraz decyduje o ilości i wielkości udzielanych poręczeń. Podstawowym źródłem finansowania funduszy poręczeniowych jest prowadzona działalność oraz kapitał wniesiony przez założycieli funduszu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest to budżet gminy.
Instytucje prowadzące fundusze poręczeniowe w celach innych niż osiągnięcie zysku mogą aplikować o ich dokapitalizowanie z krajowych środków publicznych oraz ubiegać się o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych prowadzonego przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie to polega na objęciu akcji/udziałów lokalnych instytucji prowadzących fundusze poręczeniowe przez BGK i odbywa się w trybie konkursowym.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wsparcie finansowe w celu dokapitalizowania funduszy poręczeń kredytowych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a konkretnie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1,2 poddziałanie 2: "Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych". W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie przez przedsiębiorców poręczeń lub gwarancji oprocentowanych nie niżej niż wg stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską i w wysokości nie przekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą. Fundusz w tym wypadku będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, za wynagrodzeniem uwzględniającym takie ryzyko. Atrakcyjnym źródłem finansowania funduszy poręczeń kredytowych może okazać się też kapitał prywatny pochodzący ze źródeł bankowych. Zachętą dla banków komercyjnych jest bowiem możliwość preferencyjnego traktowania przez fundusz kredytów udzielanych przez bank, co stanowi czynnik zwiększający popyt na środki finansowe banku, udostępniane w formie kredytów.


Fundusze Pożyczkowe


Pod pojęciem funduszu pożyczkowego należy rozumieć instytucję nie będącą bankiem, której działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek. Poprzez umowę pożyczki fundusz zobowiązuje się przenieść na rzecz pożyczkobiorcy (np. przedsiębiorcy) określoną ilość pieniędzy. Ten ostatni zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy. W zamian za pożyczkę pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz funduszu odsetek, przybierających formę oprocentowania. W rezultacie fundusz pożyczkowy uzyskuje środki na prowadzenie działalności, a pożyczkobiorca uzyskuje środki finansowe na realizację zamierzonych celów.
Obok zaspokajania potrzeb finansowych swoich klientów, fundusze pożyczkowe świadczą szereg usług, takich jak pomoc swoim klientom w przygotowaniu wniosków pożyczkowych oraz biznes planów przedsięwzięcia. Oferują również pomoc doradczą przy zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie i prowadzą szkolenia w tej dziedzinie. Oferta funduszu pożyczkowego skierowana jest do przedsiębiorców (przede wszystkim mikro). Fundusze udzielają też pożyczek osobom bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą.
Fundusze pożyczkowe w istotnym stopniu wpływają na rozwój sektora małych i średnich firm, pomagając w przezwyciężeniu problemów związanych z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania. Wynikiem ich działalności jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstw. Sprzyja to rozwojowi działalności gospodarczej i tworzeniu nowych miejsc pracy.
Fundusze pożyczkowe mają bardzo zróżnicowany charakter, rozpoczynając od funduszy udzielających pożyczek o bardzo niskim oprocentowaniu, poprzez szereg instytucji oferujących różny stopień preferencyjności, aż po instytucje stricte komercyjne. Prowadzą one działalność wykorzystując rozmaite formy prawne. Najczęściej są to stowarzyszenia i fundacje. W dalszej części wymienić należy spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusze pożyczkowe mogą być prowadzone także przez gminę oraz samorząd gospodarczy. Najczęściej fundusze usytuowane są w przeróżnego rodzaju organizacjach pozarządowych i lokalnych instytucjach wspierania przedsiębiorczości. Obok działalności pożyczkowej prowadzą one również działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości takie jak doradztwo czy szkolenia. Instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe mogą mieć również charakter wyspecjalizowany. Przypadki prowadzenia przez fundusze działalności skoncentrowanej wyłącznie na udzielaniu pożyczek są jednak incydentalne.
W obrębie funduszy pożyczkowych wyodrębnić można też tzw. fundusze mikropożyczkowe. Instytucje te charakteryzuje uproszczony tryb przyznania pożyczki oparty na zindywidualizowanej, bardzo dokładnej analizie wiarygodności i rzetelności pożyczkobiorcy (w praktyce jest to rozmowa z doradcą), przy której analiza finansowa ma drugorzędne znaczenie lub jest pomijana (tzw. character based lending). Drugie, istotne podejście to tzw. step lending, polegające na tym, iż pierwsza pożyczka ma zawsze niewielką wartość. Kwota każdej kolejnej pożyczki jest sukcesywnie zwiększana (wraz ze wzrostem wiarygodności pożyczkobiorcy). Zaletą tego typu instytucji jest bliska współpraca z klientem i uproszczona do minimum dokumentacja (wniosek o pożyczkę ogranicza się z reguły do 1 strony).
Klientami funduszy pożyczkowych są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. bezrobotni) oraz mikroprzedsiębiorstwa mające trudności w uzyskaniu kredytu. Stąd też fundusze pożyczkowe stosują nietypowe formy zabezpieczenia, polegające m.in. na tworzeniu tzw. grup pożyczkowych, gdzie poszczególne osoby zaciągające pożyczkę poręczają sobie nawzajem. Podobnie jak w przypadku funduszy poręczeń kredytowych, zakres terytorialny działania lokalnych funduszy pożyczkowych ograniczony jest do jednej lub kilku gmin lub powiatu. Również i w tym przypadku, działalność zdeterminowana jest wielkością posiadanego kapitału.
Podstawowym źródłem finansowania funduszy pożyczkowych jest kapitał wniesiony przez założycieli oraz dochody z bieżącej działalności. Dokapitalizowanie tego typu instytucji w postaci dotacji na powiększenie funduszu prowadzone jest corocznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej fundusze pożyczkowe mogą aplikować o wsparcie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a konkretnie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1,2 poddziałanie 1: "Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych". W ramach tego projektu przedsiębiorstwa mogą uzyskać pożyczki oprocentowane nie niżej niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską. Fundusz pożyczkowy będzie w tym wypadku zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka niespłacenia przez przedsiębiorcę pożyczki i ustalenia należytego zabezpieczenia spłaty. Pożyczki nie mogą być udzielane firmom znajdującym się w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 288 z dnia 09.10.1999 r.).
Ponadto jako instytucje otoczenia biznesu będą one mogły ubiegać się o środki unijne przeznaczone na poprawę oferty oraz realizację projektów inwestycyjnych, niezbędnych z punktu widzenia poprawy warunków prowadzenia działalności. Inaczej także przedstawia się kwestia zaangażowania kapitałów prywatnych, szczególnie banków. Ze względu na konkurencyjny w stosunku do banków komercyjnych profil działalności, ich zainteresowanie inwestycjami w fundusze pożyczkowe jest raczej znikome.


Inkubatory Przedsiębiorczości


Inkubator przedsiębiorczości stanowią wyodrębnione w ramach jednego budynku i udostępnione przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach lokale wraz z pełną obsługą administracyjną (sekretariat) i biurową (sprzęt biurowy), w których mogą oni prowadzić działalność gospodarczą w początkowym okresie swej działalności. Preferencyjne warunki wyrażają się w niższych od rynkowych cenach najmu lokali i kosztach obsługi. Ponieważ celem inkubatora jest wsparcie przedsiębiorców w początkowym okresie ich funkcjonowania (ok. 3 lata od chwili powstania), wraz z upływem czasu przewidzianego do wyjścia firm z inkubatora ceny najmu zbliżają się do cen rynkowych.
W ramach swych zadań inkubatory świadczą na rzecz przedsiębiorców szereg usług dodatkowych takich jak szkolenia, doradztwo, obsługa prawna, a także zapewniają przedsiębiorcom dostęp do informacji oraz ułatwiają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Inkubatory przedsiębiorczości są formą promocji i wspomagania małych, nowo powstałych przedsiębiorstw. Ich najważniejszą misją jest stworzenie środowiska sprzyjającego transferowi technologii, wymianie doświadczeń i budowaniu więzi pomiędzy przedsiębiorstwami. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości sprzyja małym przedsiębiorstwom w przezwyciężaniu podstawowych barier rozwojowych oraz pozytywnie wpływa na lokalną przedsiębiorczość, przede wszystkim zaś na powstawanie nowych firm i kreowanie nowych miejsc pracy. Partnerami samorządów w utworzeniu i prowadzeniu inkubatorów są z reguły lokalne instytucje otoczenia biznesu. Inkubatory przedsiębiorczości mogą działać jako samodzielny podmiot (osoba prawna) lub stanowię wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę prowadzoną w ramach istniejącej instytucji. Forma prawna inkubatora nie została określona. Najczęściej działają one w postaci fundacji i stowarzyszeń, ale mogą prowadzić swoją działalność w postaci spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także zakładu budżetowego miasta lub gminy. Struktura organizacyjna i szczegóły dotyczące prowadzonej działalności powinny zostać określone w statucie (umowie spółki) oraz wewnętrznych regulaminach.
Możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania przez instytucje wspierania przedsiębiorczości powiększyły się znacznie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Na lata 2004-2006 zostały przeznaczone środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na sfinansowanie części kosztów przygotowania studiów wykonalności oraz biznes planów dla inkubatorów przedsiębiorczości. Realizowane jest także wsparcie finansowe części inwestycji związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem inkubatora. Nie mniej istotna jest możliwość ubiegania się o pokrycie części kosztów usług doradczych dla instytucji zarządzających inkubatorami.
Więcej informacji, wraz z danymi teleadresowymi inkubatorów przedsiębiorczości, dostępnych jest na stronie internetowej: www.inkubatory.pl


Inicjatywa Mikro w Krakowie


Oferta kierowana jest do najmniejszych firm (zatrudniających maksymalnie 10 osób), które mają problemy z uzyskaniem kredytu bankowego z uwagi na: brak zabezpieczenia, krótki czas działalności lub zbyt małą kwotę potrzebnego kapitału.
Inicjatywa Mikro udziela również pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zastrzyk finansowy można dostać zarówno na działalność produkcyjną, usługową, jak i na handel.
Inicjatywa Mikro
al. Krasińskiego 11 a, Kraków
tel. (0-12) 422- 42-57
http://www.inicjatywamikro.pl

Fundusz Mikro w Krakowie
W ramach funduszu organizowane są warsztaty przedsiębiorczości dla osób, które planują uruchomić działalność gospodarczą lub też już ją prowadzą.
Ponadto w ramach funduszu możliwe jest uzyskanie atrakcyjnej pożyczki.
Udzielane są też pożyczki na zasadach partnerskich.
Przedsiębiorcy stają się partnerami funduszu, z którym dzielą się swoim - osiągniętym właśnie dzięki zastrzykowi finansowemu - zyskiem.
Fundusz Mikro
ul. Madalińskiego 11 a, p. 23, Kraków
tel.(0-12) 267-26-91.


http://www.funduszmikro.pl/


zarabiaj-na-turystyce.jpg


Portal Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej


 


2014-04-15