Zgłoszenie firmy do państwowej inspekcji pracy

W terminie 14 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, fakt taki należy zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy. Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników uregulowane są w przepisach prawa pracy.


Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie.


Informacje o osobach


Powiatowy Urząd Pracy Nr 1
- ul. Milionowa 91,
- tel. 251-65-60, 251-65-70


Powiatowy Urząd Pracy Nr 2
- ul. 1- Maja 85/87,
- tel. 633-06-35, 633-06-35


Swoboda zatrudniania nie dotyczy zatrudniania cudzoziemców.


Przedsiębiorca może zatrudnić lub powierzyć inną pracę zarobkową na terenie Polski cudzoziemcowi nie posiadającemu karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy, jeżeli uzyska na to zezwolenie wojewody, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy, a cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową z prawem do pracy lub kartę czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy.


Z przepisów prawa pracy wynika szereg obowiązków przedsiębiorcy (zwanego Pracodawcą) w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP).


Wśród tych obowiązków należy zwrócić uwagę na obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadomienia na piśmie, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników.


 


2014-05-06