Ze względu na obowiązek bezgotówkowego przekazywania składek na ZUS przez wszystkich płatników konieczne jest założenie rachunku bankowego.


Poza tym za pośrednictwem rachunku trzeba też płacić podatki fiskusowi, chyba że ktoś rozlicza się według karty podatkowej albo płaci podatek od dochodów z najmu.


Założenie rachunku bankowego jest dla wielu przedsiębiorców obowiązkowe. Są oni zobowiązani do bezgotówkowego obrotu na mocy ustawy - prawo działalności gospodarczej.


Zgodnie z art. 13 prawa działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonywać lub przyjmować płatności za pośrednictwem swojego rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a:  • jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3 tys. euro albo,

  • jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 1 tys. euro, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10 tys. euro.


W związku z posiadaniem rachunku bankowego należy:  • zawiadomić urząd skarbowy, właściwy ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a jeżeli ma więcej niż jeden rachunek, musi wskazać jeden z nich jako podstawowy i zawiadomić o tym bank, w którym rachunek ten jest otwarty, oraz urząd skarbowy,  

  • zawiadomić właściwy urząd skarbowy oraz bank, w którym ma otwarty rachunek podstawowy, o posiadaniu rachunków w innych bankach,  

  • zawiadomić banki, w których ma otwarte inne rachunki, o nazwie i adresie banku, w którym ma rachunek podstawowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą.  

  • Limity te dotyczą obrotu krajowego (obrót z zagranicą jest regulowany odrębnie, w prawie dewizowym). Euro na złote należy przeliczać według średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest operacja.


Czynności związane z założeniem rachunku bankowego


Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem.


Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy.


Należy szczegółowo zapoznać się z treścią umowy.


Jeżeli umowa odsyła do innych dokumentów, takich jak regulaminy, ogólne warunki, uchwały organów banku, itp. należy zażądać udostępnienia tych dokumentów oraz zapoznać się również z ich treścią.


W razie wątpliwości należy poprosić urzędnika bankowego o wyjaśnienia, a jeśli to nie wystarczy porozumieć się z prawnikiem.


 


2014-05-06