Uzyskanie wymaganej prawem koncesji

Niekiedy ze względu na rodzaj wybranej działalności konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia (koncesji).


Rodzaje działalności, których prowadzenie wymaga uzyskania koncesji wymienia art. 14 prawa działalności gospodarczej, natomiast te, na które trzeba mieć zezwolenie - regulują odrębne ustawy.


Te ostatnie są częściowo wymienione w art. 96 prawa działalności gospodarczej, ale z tym przepisem wiążą się od 1 lipca tego roku spore wątpliwości: czy wymienione w nim rodzaje działalności wymagają uzyskania zezwolenia czy nie.


Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


Koncesje


Uzyskanie koncesji wymaga wykonywania działalności gospodarczej w zakresie: • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych  

 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,

 • ochrony osób i mienia, transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,

 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych, zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,

 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.


Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

 • numer w rejestrze przedsiębiorców,  

 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,

 • informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.


Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej Obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje wiele dziedzin działalności gospodarczej, których regulacja wynika bezpośrednio z szeregu ustaw.


Organ zezwalający wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia.


Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ zezwalający: 1. wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej,

 2. może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.


Wydanie zezwolenia może dotyczyć rozmaitych dziedzin działalności gospodarczej: • zezwolenie na prowadzenie targowiska,

 • zezwolenie w zakresie działalności związanej z wykorzystywaniem energii atomowej,  

 • zezwolenie w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, z wyjątkiem objętych monopolem Państwa,  

 • zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich albo wykopaliskowych,

 • zezwolenie na prowadzenie prac archeologicznych,  

 • zezwolenie na wyrób, przewóz z zagranicy, hurtownia i detaliczna sprzedaż oraz nabywanie trucizn,

 • zezwolenie na produkcję i wprowadzanie do obrotu dietetycznych środków spożywczych oraz wprowadzanie do obrotu takich artykułów przywożonych z zagranicy, a także produkcję i wprowadzanie do obrotu jako środków spożywczych i ich składników takich substancji, które nie były stosowane w celu żywienia ludzi,

 • zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kraju.


 


2014-05-06