Środowisko - wymogi sanitarne - bhp

Niektórych rodzajów działalności gospodarczej nie można uruchomić bez raportu w zakresie oddziaływania na środowisko. Taki raport jest potrzebny już na etapie uzyskiwania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


Jednakże o to, czy w przypadku rozpoczynającej działalność firmy raport będzie niezbędny, trzeba dowiedzieć się w gminie; w niektórych sytuacjach bowiem o tym, czy należy go wykonywać, decyduje gmina w porozumieniu z sanepidem. Organy te mogą także zawęzić zakres raportu np. tylko do części dotyczącej wód lub hałasu.


Wymogi sanitarne dzielą się na ogólne i szczegółowe. Ogólne obowiązują wszystkich użytkowników i dotyczą np. odprowadzania ścieków, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia czy wysokości pomieszczeń. Natomiast wymogi sanitarne szczegółowe wynikają z przepisów branżowych, których jest bardzo wiele i są one różne dla poszczególnych branż.


W sytuacji, kiedy właściciel firmy słabo orientuje się w przepisach i nie ma umiejętności projektowania, powinien zatrudnić specjalistę, który np. w zakładzie usługowym określi miejsce na brudną i czystą bieliznę, niezbędną liczbę toalet i umywalek czy choćby wykona projekt klimatyzacji.


Na pewno specjalista przyda się wówczas, gdy do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne okażą się odstępstwa od ogólnie obowiązujących przepisów - jeśli np. pomieszczenie jest zbyt niskie, by prowadzić w nim działalność gastronomiczną, można uzyskać taką zgodę, gdy przedstawi się wykonany przez fachowca projekt wentylacji i klimatyzacji.


Kolejnym krokiem jest zaopiniowanie projektu. Może to być opinia rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych lub powiatowej stacji sanepidu.Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą, a przepisy sanitarne


Organem powołanym do nadzoru nad higieną pracy w zakładach pracy jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności.


Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.


Państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy, wprowadzenie nowych technologii, dopuszczania do obrotu materiałów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi, jeżeli stwierdzi, że mogłoby nastąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.


Obowiązki przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą wynikające z przepisów przeciwpożarowych


Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej przedsiębiorca zobowiązany jest: • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

 • wyposażyć budynek, obiekt, lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

 • zapewnić osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 • przygotować obiekt lub budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,

 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Obowiązki przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska


Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska: • zabrania wprowadzania do gleby substancji szkodliwych,

 • zabrania przeznaczania na cele inwestycyjne gruntów rolnych wysokiej jakości i gruntów leśnych,

 • zobowiązuje przedsiębiorców emitujących substancje zanieczyszczające do powietrza do prowadzenia pomiarów stężeń tych substancji,

 • upoważnia właściwe organy do ustalania w drodze indywidualnej decyzji rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza,

 • zobowiązuje przedsiębiorców do ochrony lasów przed szkodliwymi wpływami gazów, pyłów i ścieków, powstających w związku z działalnością gospodarczą,

 • upoważnia wojewodę do określenia w drodze indywidualnych decyzji dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji przenikających do środowiska,

 • dopuszcza sprowadzane z zagranicy odpadów (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (np. makulatura dla zakładów celulozowo-papierniczych).


Ustawa Prawo wodne nakłada na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na gospodarcze korzystanie z wód. Przed wystąpieniem o takie pozwolenia przedsiębiorca musi sporządzić operat wodnoprawny.


 


2014-05-06