Rejestracja działalności gospodarczej

W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję czy działamy samodzielnie czy też prowadzona przez nas firma ma mieć charakter spółki prawa handlowego.


Jeśli będziemy prowadzić działalność samodzielnie, wówczas należy skierować się do właściwego urzędu gminy, aby uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


Natomiast jeżeli działalność ma być prowadzona wspólnie z inną osobą - wówczas koniecznym jest spisanie umowy spółki.


Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej


Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracji EDG-1, prosimy o przygotowanie niezbędnych danych, które zostaną wprowadzone w odpowiednie pola:  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL

  • numer NIP o ile taki posiada;

  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;

  • określenie przedmiotu działalności - czyli opis zakresu czynności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
    Uwaga: Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu).

  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;

  • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada


Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG -1 wraz z załącznikami, o dokonanie wpisu, stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana, wykreślnenie, zawieszenie) może być też przesłany do Urzędu Gminy Wielka Wieś listem poleconym z własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy (pełnomocnika), którego własnoręczność poświadczona została przez notariusza. Może być także złożony w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu i opatrzony bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym.


Wniosek EDG-1 jest dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki


2014-05-06