Ten etap rozpoczynamy od złożenia wniosku o nadanie nam numeru NIP lub jeżeli działalność ma być prowadzona w spółce, składamy wniosek o NIP dla spółki.


Obowiązek ten wynika z art. 2 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142 z późn. zm.).


Zgłoszenia dokonuje się raz, bez względu na rodzaj i liczbę płaconych podatków, formę opodatkowania, rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę przedsiębiorstw.


Wniosek o nadanie NIP składa się we właściwym ze względu na siedzibę firmy Urzędzie Skarbowym.


Aby dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym należy złożyć następujące dokumenty (kserokopie):


Osoby fizyczne: • wypełniony formularz NIP - 1,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • REGON,

 • umowę rachunku bankowego


Spółki Prawa Handlowego: • wypełniony formularz NIP -2,

 • REGON,

 • akt notarialny o założeniu spółki,

 • postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu spółki,

 • wypis z rejestru handlowego,

 • umowę rachunku bankowego,

 • umowę najmu lokalu.


Żądanie przez Urząd Skarbowy doręczenia umowy rachunku bankowego może dotyczyć działających już podmiotów, a nie przedsiębiorców rozpoczynających działalność.


Dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności jego obrót (sprzedaż, zakupy) wynosi 0,00 złotych, a zatem z pewnością nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i Urząd Skarbowy nie może nakładać na niego dodatkowych obowiązków, które nie wynikają z ustawy.


Jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi on złożyć formularz w obu urzędach.


W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie składał rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług (VAT).


 


2014-05-06