Bezpłatne Hotspoty:

Park dinozaurów - Modlnica ul. Lipowa
Park przy stawie - Modlnica ul. Sportowa
Teren rekreacyjny - Giebułtów ul. Orlich Gniazd

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot na terenie gminy Wielka Wieś


1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.
2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Gmina Wielka Wieś – Urząd Gminy Wielka Wieś – zwany dalej Dostawcą.
3. Regulamin oraz mapa obszarów Hotspot dostępne są pod adresem oficjalnej strony internetowej Gminy Wielka Wieś i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „Free_Wi-Fi_Wielka-Wies”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.
4. Istnieje możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
5. Dostawca nie odpowiada:
a) Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
b). Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.
c). Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
d). Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.
6. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
7. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:
a) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony
własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
b) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
9. Pomoc techniczna:
a). Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres hotspot@wielka-wies.pl

Tagi dla strony:

2019-08-02