Praca i kształcenie zawodowe

Zapraszamy do nowopowstałego działu: Praca na terenie gminy


Pośrednictwo pracy


Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

 • pozyskiwaniu ofert pracy;

 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.


Pośrednictwo pracy prowadzą przede wszystkim powiatowe urzędy pracy. Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą również wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. Wykonywane jest nieodpłatnie.


Więcej informacji na stronie: www.psz.praca.gov.pl


Usługi EURES


Z dniem 1 maja 2004 r. polskie Publiczne Służby Zatrudnienia stały się częścią sieci EURES - Europejskich Służb Zatrudnienia. Również w tym dniu na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pojawiła się nowa usługa rynku pracy - usługa EURES, świadczona przez wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzedy pracy.
Usługi EURES polegają na: • udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,

 • udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

 • informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniemwystępujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

 • przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,

 • informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i

 • organizacji pracodawców o usługach EURES,

 • inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzanie nimi.


Zadania w zakresie świadczenia usług EURES realizują doradca EURES i asystent EURES zatrudnieni w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy.


Więcej informacji na stronach: www.eures.praca.gov.pl oraz www.psz.praca.gov.pl


Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa


Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych; udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia; kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; udzielaniu informacji i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
Więcej informacji na stronie: www.psz.praca.gov.pl


Planowanie rozwoju zawodowego i organizowanie szkoleń


Organizacją szkoleń zajmują się powiatowe urzędy pracy. Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Ze szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy mogą skorzystać osoby bezrobotne, osoby pobierające rentę szkoleniową, żołnierze rezerwy i wybrane kategorie osób poszukujących pracy. Plany szkoleń, zawierające informacje o tematyce szkoleń, terminach ich realizacji, wymaganiach stawianych kandydatom na szkolenie oraz zasadach rekrutacji uczestników szkolenia, wywieszane są w siedzibach urzędów pracy w miejscu ogólnie dostępnym oraz w zakładach pracy planujących zwolnienia grupowe, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach świadczących pomoc osobom bezrobotnym. W siedzibach powiatowych urzędów pracy wywieszane są również informacje o poszczególnych, zakontraktowanych kursach i organizowane spotkania z kandydatami zainteresowanymi podjęciem szkolenia, w trakcie których osoby zainteresowane uzyskują m.in. informacje o kryteriach i formach rekrutacji na szkolenie. Szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy mogą trwać do 6 miesięcy (w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia – do 12 miesięcy). Wyjątek stanowią szkolenia dla osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych, które mogą trwać do 24 miesięcy.
Więcej informacji na stronie: www.psz.praca.gov.pl
Wyszukiwarka szkoleń: http://malopolska.do-celu.eu/szkolenia


Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy


Kluby Pracy, które działają w powiatowych urzędach pracy udzielają osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. W czasie zajęć w Klubie Pracy uczestnicy uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności, które pomagają im szukać pracy. Są to między innymi: umiejętność pisania listów motywacyjnych, życiorysów zawodowych, technik autoprezentacji czy  sposobów poszukiwania pracy.
Więcej informacji na stronie: www.psz.praca.gov.plWojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:


 • jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Małopolskiego,

 • działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu samorządu Województwa Małopolskiego,

 • ma siedzibę w Krakowie; swoją działalnością obejmuje teren Województwa Małopolskiego.


Zadania WUP: realizuje w imieniu samorządu województwa zadania w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, których zakres określa przede wszystkim Art. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z dnia 20 kwietnia 2004 r.).


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

Sekretariat Dyrekcji WUP Kraków
tel. 012 42 27 110, fax: 012 422 97 85
e-mail: wup@wup-krakow.pl

Punkt Informacyjny EFS w Krakowie
Plac Na Stawach 1
parter
tel. 012 42 40 737, 42 40 702
e-mail: efs@wup-krakow.pl

Punkt Informacyjny dla Pracodawców
Plac Na Stawach 1
parter
tel. 012 42 29 892
e-mail pracodawca@wup-krakow.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie


 • Do zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy należą:

 • pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podjęciu pracy, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników;

 • inicjatywy na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzenie jego negatywnych skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - ograniczają skalę bezrobocia realizując programy Rynku Pracy, mając na celu uzyskanie efektywnego zatrudnienia przez bezrobotnych uczestników tych programów.

 • łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia poprzez przyznawanie świadczeń dla bezrobotnych.


Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
Tel: (12) 299-74-95
Fax: (12) 632-52-15
krkrpow@uppk.pl

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Mazowiecka 21
(II piętro, pokój nr 38 – wejście z I piętra)
30-019 Kraków
Tel: (12) 633-83-80
0509 656 788
brp@uppk.pl


Biuro Pomocy Publicznej
ul. Mazowiecka 21
(II p. pokój 37 z - wejście z I piętra)
30-019 Kraków
Tel: (12) 299 74 68
bp@uppk.pl


Biuro Kształcenia Ustawicznego
ul. Mazowiecka 21
(II p. pokój 36 z - wejście z I piętra)
30-019 Kraków
Tel: (12) 299 74 92
Fax: (12) 632-52-15
szkolenia@uppk.pl


Biuro Obsługi Niepełnosprawnych
ul. Łobzowska 46
30-091 Kraków
Tel: (12) 623-03-55
(12) 623-03-57
Fax: (12) 638-65-61
bon@uppk.pl


Klub Aktywizacji i Treningu EKSPRES PRACA
ul. Łobzowska 46
30-091 Kraków
czynne od 8:00 do 16:45
Tel: (12) 623-03-55
(12) 623-03-57
Fax: (12) 638-65-61
eksprespraca@uppk.pl


Filia Krzeszowice
ul. Kościuszki 3
32-065 Krzeszowice
Tel: (12) 282-20-50
(12) 282-20-51
Fax: (12) 282-20-52
filia_krzeszowice@uppk.pl


2014-04-14