linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m197DM O Gminie / AktualnoscimAktualnoscim197DMAktualności / Aktualności 2011 - Ogłoszenie
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2011-06-01

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-154/10 realizowany w partnerstwie przez GOPS Wielka Wieś oraz MGOPS Skała


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szyce 65
32-085 Szyce

OGŁOSZENIE
W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkolenia z zakresu: „Trening psycho-edukacyjny”.

Szczegółowy zakres szkolenia:
Pogłębianie świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzicielskiej,
Poprawianie wizerunku roli rodzica,
Uświadamianie sobie i wyrażanie oczekiwań, uczuć i postaw rodzicielskich,
Poszerzanie wiedzy i doświadczenia na temat dylematów rodzicielskich i dziecięcych uczuć,


1. Warunki realizacji usługi.
Termin realizacji szkolenia: 27, 28, 29 czerwice 2011
Miejsce realizacji szkolenia: Sala szkoleniowa GOPS Wielka Wieś.
Ilość grup: 1
Ilość uczestników: 14 osób
Ilość godzin szkoleniowych: 24 – 8 godzin szkoleniowych dziennie, godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
Uczestnicy szkolenia: Osoby dorosłe - klienci pomocy społecznej.

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:
a) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
b) czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
e) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym,
g) Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.
h) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV.
3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
4. Oświadczenie o dyspozycyjności składane przez każdego wykładowcę zaangażowanego w realizację usługi (zał. Nr 1)


Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce 65, w kopercie z dopiskiem: „Szkolenie – trening psycho - edukacyjny”, w terminie do 10 czerwca 2011 do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

Szyce, dnia 31.05.2011

-

-


Pliki do pobrania:


Pobierz plik: Oświadczenie  Oświadczenie
Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry