linia
podmenu
skroter Dla-Przedsiebiorcow mDla-Przedsiebiorcow m195DMDla Przedsiębiorców / Praca na terenie Gminy - Inspektor ds. utrzymania dróg, organizacji i bezpieczeństwa ruchu
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. utrzymania dróg, organizacji i bezpieczeństwa ruchu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.

1. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe.
4) Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek – inżynieria lądowa, specjalność: drogownictwo.
5) Doświadczenie zawodowe: staż pracy 3 lata, w tym co najmniej 2 lata przy wykonywaniu
podobnych czynności.
6) Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość przepisów z zakresu:
a) kodeksu postępowania administracyjnego,
b) ustawa o drogach publicznych,
c) ustawy prawo o ruchu drogowym,
d) ustawy o ochronie danych osobowych,
e) ustawy o samorządzie gminnym,
f) podstawowych zasad i procedur zamówień publicznych,
g) przepisów wykonawczych do w/w. ustaw,
2) Prawo jazdy kat. B
3) Zgoda na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
4) Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office; Word i Excel.
5) Cechy osobowe kandydata;
a) umiejętność podejmowania decyzji,
b) odporność na stres,
c) uczciwość,
d) kreatywność,
e) dyspozycyjność,
f) komunikatywność,

3. Zakres zadań:
1) Organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w zakresie budowy i przebudowy
dróg o nawierzchniach bitumicznych i tłuczniowo – żwirowych oraz remontów cząstkowych dróg,
remontów urządzeń odwadniających i przepustów.
2) Uzupełnienia i wprowadzenia nowego oznakowania dróg i urządzeń organizacji ruchu.
3) Organizacja i nadzór akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.
4) Uzgodnienia wszelkich inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych.
5) Nadzorowanie przygotowania przedmiarów robót wraz z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
zajmowanego stanowiska,
6) Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zajmowanego stanowiska,
7) Przygotowanie zezwoleń na zjazdy przy drogach gminnych,
8) Udzielanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych i koordynacja komunikacji zbiorowej,
9) Realizacja wniosków radnych, samorządów mieszkańców w zakresie powierzonego stanowiska,
10) Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości.
11) Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i
gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Wskazanie wymaganych dokumentów:
1. List motywacyjny.
2. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
3. Dokumenty potwierdzające:
- wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Kopie świadectw pracy (jeśli dotyczy).
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych.
7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwa
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na powyższym stanowisku
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 102
poz. 926 z późn zm.)

5. Pozostałe informacje:
Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć ofertę (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. utrzymania dróg”) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48; 32-089 Wielka Wieś - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku do godz. 15,00
1. Ofertę można przesłać na adres; Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, pocztą lub listem poleconym, decyduje data wpływu do Urzędu.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
4. W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz REGULAMINEM NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WIELKA WIEŚ wprowadzonym Zarządzeniem nr 74/2005 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 17 października 2005 r.

rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światło
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry