linia
podmenu
skroter Dla-Mieszkancow mDla-Mieszkancow m172DMDla Mieszkańców / Internetowe-Biuro-Obslugi-InteresantamInternetowe-Biuro-Obslugi-Interesantam172DMInternetowe Biuro Obsługi Interesanta / Przewodnik po urzędzie
Dodaj i podziel się

Przewodnik po urzędzie

Poniżej znajduje się lista niektórych usług świadczonych przez Urząd Gminy w Wielka Wieś wraz z ich opisem. Aby dowiedzieć się więcej o interesującej Cię usłudze wybierz link z nazwą usługi.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji
pok. nr 100, 101,102

Rozłożenie na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew lub krzewów
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów
Uzgodnienie na umieszczenie/przejście siecią/przyłączem w pasie drogi
Zezwolenie na  wykonanie zjazdu z nieruchomości na drogę będącą w zarządzie Wójta Gminy Wielka Wieś
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno - rentowych
Pas drogowy - umieszczenie reklamy
Wydanie zaświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych lub osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu  wykonania przyłącza gazowego, wodociągowego, energetycznego
Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stanowisko architektury i planowania przestrzennego 
pok. nr 103

Wydanie zaświadczenia z ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/144/93 z dnia 12.02.1993r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 5, poz. 21 z dnia 25.03.1993r.) lub Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXVIII/178/2005 z dnia 11.03.2005r. (Dz. Urz. Woj. małopolskiego Nr 215 poz. 1446 z dnia 20.04.2005r).
Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
Wydanie zaświadczenia z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś
Wydanie wypisu i wyrysu z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś

Referat Promocji i Rozwoju
pok. 201, 202

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
Przeprowadzenie zbiórki publicznej
Organizacje pozarządowe 

Urząd Stanu Cywilnego
pok. 205

Zmiana imienia i nazwiska
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
Sporządzenie aktu zgonu
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Transkrypcja aktu stanu cywilnego
Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

Dowody osobiste
pok. 206

Wymiana dowodu osobistego

Ewidencja ludności
pok. 206

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące dla obywateli RP
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli RP
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Referat Podatków i Opłat
pok. 212, 213

Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - osoby fizyczne
Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania i korekta deklaracji w podatku od środków transportowych
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości – osoby prawne
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzające stan zaległości
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od środków transportowych
Umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.
Zwrot opłaty skarbowej
Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych


Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej
pok. 213

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana, wykreślenie, zawieszenie)
Zezwolenie na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych
Podmenu:
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światło
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry