linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m135DMSamorząd / Jednostki-organizacyjnemJednostki-organizacyjnem135DMJednostki organizacyjne / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dodaj i podziel się

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej WsiAdres:

32-085 Szyce 65
tel.: (12) 419-11-01
(12) 419 04 40 - Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

e-mail: gops@wielka-wies.pl
strona internetowa: www.gops.wielka-wies.pl

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Przyjmowanie stron:

codziennie od 7:30 do 11:00
praca środowiskowa: poniedziałek 11:00 do 17:00, wtorek – piątek od 11:00 do 15:30

 

Kierownik Aneta Solarz

Kierownik Ośrodka
mgr Aneta Solarz

tel. 12 419 00 35
a.solarz@wielka-wies.pl

Przyjmowanie stron
w sprawach skarg i wniosków
poniedziałki: 9:00 - 14:00

Pracownicy socjalni:


Anna Lorenc – Czajowice, Koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w w gminie Wielka Wieś

tel. 12 419 11 01
a.lorenc@wielka-wies.pl


Janina Grzybowska - Biały Kościół, Giebułtów, Wierzchowie

tel. 12 419 11 01
j.grzybowska@wielka-wies.pl


Lucyna Całus – Tomaszowice, Prądnik Korzkiewski, Modlniczka

tel. 12 419 11 01
l.calus@wielka-wies.pl
 
 
Natalia Romanowska– Bębło, Będkowice

tel. 12 419 11 01
n.romanowska@wielka-wies.pl

 
Anna Studzińska-Nowak – Wielka Wieś, Modlnica, Szyce

tel. 12 419 11 01
a.studzinska@wielka-wies.pl

Sekcja ds. Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:


 
Justyna Litewka – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

tel. 12 419 04 40
j.litewka@wielka-wies.pl

Ewelina Janik
Ewelina Janik - Referent ds. funduszu alimentacyjnego

tel. 12 419 04 40
e.janik@wielka-wies.pl

Sekcja Księgowo-Administracyjna:B
arbara Krawczyk – Główna Księgowa

tel. (12) 419 11 01
b.krawczyk@wielka-wies.pl

 
Magdalena Wiącek – księgowa

tel. (12) 419 11 01
m.wiacek@wielka-wies.pl

Agata Włodarczyk - Koordynator ds. Świetlic Środowiskowych i Centrum Wolontariatu Gminy Wielka Wieś

PUNKT WSPARCIA I POMOCY RODZINIE

Psycholog:
poniedziałek (I i III każdego miesiąca) 9:00-11:00
środa (II i IV każdego miesiąca) 14:30-16:30

Pracownik Socjalny:
poniedziałek – piątek 7:30-15-:30

Prawnik
czwartek 18:00-20:00

Terapeuta (w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
środa 16:30-19:30

Fundusz alimentacyjny

Kto może korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia przysługują na dziecko:

•do ukończenia przez nie 18 roku życia,

•do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej,

•bez ograniczeń wiekowych, gdy posiada ono orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2011 r. nie przekracza 725 zł miesięcznie na osobę.

Wysokość Świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych przez sąd alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie na każdą osobę uprawnioną.
Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
•została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
•zawarła związek małżeński.

Gdzie składać wniosek:
Wnioski o przyznanie świadczeń wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi - Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia 2012 r.
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów zamieszkująca na terenie gminy Wielka Wieś może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika z urzędu prowadzi wobec niego postępowanie egzekucyjne.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
2. Skrócony odpis aktów urodzenia dzieci lub ich uwierzytelnione kopie.
3. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
4. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika sądowego) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
5. Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
6. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba uprawniona do Funduszu Alimentacyjnego ukończyła 18 rok życia.
7. Kopie odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem.
8. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
– zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego pełnoletniego członka rodziny, zawierającego informacje o wysokości dochodu za 2011 r. (wydane dla potrzeb świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
– zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2011 rok albo decyzja lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
– zaświadczenie komornika albo oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych w 2011 roku alimentów,
– zaświadczenie właściwego organu o wysokości wypłaconego w 2011 r. stypendium,
– zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011 roku,
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
– w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia.
9. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności
w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
10. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
11. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (znajdujący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi),
12. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący zadanie może domagać się takiego dokumentu.

Wszystkich informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego; Szyce 65; 32-085 Szyce; Tel. 12 419-04-40.

Dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Okres zasiłkowy 2011/2012 kończy się w miesiącu październik 2012 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym 01-11-2012 do 31-10-2013 konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Wnioski można składać od 3 września 2012 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres świadczeniowy 2011/2012 kończy się w miesiącu wrzesień 2012 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie świadczeniowym 01-10-2012 do 30-09-2013 konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2012 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust.4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub z innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. Matce lub ojcu,
2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny
3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
4. osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki (ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego).
jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:
1. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
2. osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
b. ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
2. osoba wymagająca opieki:
a. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

Świadczenie pielęgnacyjne:
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub z innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. Matce lub ojcu,
2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny
3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
4. osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki (ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego).
jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:
1. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
2. osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
b. ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
2. osoba wymagająca opieki:
a. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

Dokumenty, które należy dołączyć do ZASIŁKU RODZINNEGO: (okres zasiłkowy 2012/2013)

1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności — w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
4) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły — w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; (wzór oświadczenia zał.2);
5) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej — w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; (wzór oświadczenia zał. 3)
6) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku 2011; (wzory zaświadczenia i oświadczenia, zał. 4 i 5),
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2011; (wzór oświadczenia zał. 6),
c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2011; (wzór oświadczenia zał.7)
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011; (wzór oświadczenia zał.8),
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2011; (wzór oświadczenia zał.8)
f) umowę dzierżawy — w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego — w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: — zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub — informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. w roku 2011),
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. w roku 2012);
7) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów — w przypadku osoby uczącej się;
8) kartę pobytu — w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka — w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka — w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
11) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
13) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
14) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu URODZENIA SIĘ DZIECKA:
1) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; (wzór oświadczenia zał. 10);
2) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych — w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; (wzór oświadczenia zał. 11);
3) imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2;
4) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; (wzór oświadczenia zał. 12);
5) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:

1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór (wzór oświadczenia zał. 13);
2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; (wzór oświadczenia zał. 14);
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dokumenty do ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO:

1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności — w przypadku innych osób
niż wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Dokumenty do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO:

1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
3) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w § 3 pkt 4;
4) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokumenty do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA:
1) Skrócony/zupełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu).
2) Kopia dowodu osobistego rodziców dziecka (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania).
3) Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.
4) Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania o niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

KOMUNIKAT W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W OKRESIE OD LIPCA DO GRUDNIA 2012 R.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłaca się po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Podmenu:
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Urzędu Gminy
światło
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry