linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m130DMSamorząd / Urzad-gminymUrzad-gminym130DMUrząd gminy / Regulamin Naboru
Dodaj i podziel się

Kodeks Etyczny Pracowników UG

Zgodnie z zaleceniami w zakresie wprowadzania zasady fachowości Zarzadzeniem nr 74/2005 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 17 października 2005 roku przyjęty został:
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WIELKA WIEŚ , ORAZ KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.
 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o kryterium jawności , otwartości , konkurencyjności i fachowości oraz zagwarantowania równego dostępu do miejsc pracy w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.

 2. Przedmiot procedury :
  1. Procedura określa zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz mianowania.
  2. Konkurs nie dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania oraz pracowników zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
  3. Nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy.

 3. Opis postępowania :
  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze jest otwarty i konkurencyjny.
  3. Informację o wolnym stanowisku pracy należy podać do publicznej wiadomości poprzez :
   • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
   • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  4. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności :
   • nazwę i adres jednostki organizacyjnej ,
   • określenie stanowiska urzędniczego,
   • wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym,
   • zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym ,
   • miejsce i termin składania dokumentów.
  5. Przy formułowaniu wymagań dla stanowiska urzędniczego kierowniczego , na które jest przeprowadzany konkurs , w zakresie kwalifikacji oraz predyspozycji kandydatów należy w szczególności uwzględnić :
   • wykształcenie
   • przygotowanie merytoryczne
   • umiejętność kierowania zespołem
   • umiejętność pracy w zespole
   • doświadczenie zawodowe
   • komunikatywność
   • kreatywność
   • zdolności analityczne
  6. Na stanowisku urzędniczym może zostać zatrudniona osoba , która spełnia następujące wymagania :
   • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
   • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
   • cieszy się nieposzlakowaną opinią ,
   • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
   • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  7. Na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być zatrudniona osoba , która spełnia wymagania określone w pkt.6 oraz dodatkowo :
   • posiada wykształcenie wyższe
   • posiada co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w organach administracji publicznej, w służbie cywilnej, służbie zagranicznej lub innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 4. Przyjmowanie dokumentów:
  1. Dokumenty aplikacyjne składane są w Biurze Obsługi Petenta Urzędy Gminy Wielka Wieś.
  2. Dokumenty aplikacyjne rejestrowane i przechowywane są przez Sekretarza Gminy Wielka Wieś.
  3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych powinien być nie krótszy niż 14 dni od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa w pkt. III ust.3

 5. Komisja rekrutacyjna
  Procedurę naboru przeprowadza Komisja Rekrutacyjna , którą powołuje Wójt Gminy Wielka Wieś osobnym zarządzeniem.

 6. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych ( etap I )
  1. Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Komisja Rekrutacyjna w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów dopuszcza kandydata do rozmów kwalifikacyjnych .
  3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą być powołane osoby , których łączą więzy pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego stopnia.
  4. W przypadku nie dopuszczenia kandydata do rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna uzasadnia swoją decyzję pisemnie.
  5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu o konkursie i zostali dopuszczeni do II etapu konkursu.
  6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje kandydatów o dopuszczeniu ich do II etapu oraz informuje o terminie rozmów kwalifikacyjnych , natomiast osobom , które nie zakwalifikowały się do II etapu wysyła powiadomienie.

 7. Ogłoszenie listy kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne :
  1. Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz dokonaniu wstępnej selekcji umieszcza się na stronie internetowej Urzędu , na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów spełniających wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu.
  2. Lista kandydatów o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  3. Lista kandydatów , o której mowa wyżej zostanie umieszczona w sposób określony w ust. 1 do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 8. Dokonanie selekcji końcowej kandydatów ( II etap)
  1. Na selekcję końcową składają się :
   • test kwalifikacyjny
   • rozmowa kwalifikacyjna
  2. Test kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  3. Każde pytanie w teście ma skalę punktową od 0 do 1.
  4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu zweryfikowanie wiedzy kandydata dotyczącej administracji samorządowej oraz sprawdzenie umiejętności i predyspozycji prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na danym stanowisku.
  5. Każdy członek komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej może przydzielićc kandydatowi od 1 do 10 punktów.

 9. Ogłoszenie wyników oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.
  1. Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna wybiera kandydata , który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów.
  2. Z przeprowadzonego naboru zostaje sporządzony protokół w którym zawarte są m. in. następujące informacje:
   • określenie stanowiska urzędniczego , na które został przeprowadzony nabór kandydatów z wyszczególnieniem liczby kandydatów jednak nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze podając imiona , nazwiska i adresy.
   • zastosowanie metod i technik naboru
   • uzasadnienie dokonanego wyboru

 10. Podanie do wiadomości wyników naboru.
  1. Informacja o wynikach naboru zawiera :
  2. nazwę i adres jednostki
  3. określenie stanowiska urzędniczego
  4. imię i nazwisko wybranego kandydata w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
  5. podanie uzasadnienia dokonanego wyboru kandydata lub uzasadnienie o nie zatrudnieniu żadnego z kandydatów
  6. Informacje powyższe upowszechnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie 14 dni od zatrudnienia kandydata przez okres 3-ch miesięcy.


Podmenu:
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Urzędu Gminy
światło
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry