linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m121DMSamorząd / Urzad-gminymUrzad-gminym121DMUrząd gminy / Informacje Urzędu Gminy - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2013-06-27

27-06-2013

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, iż  w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania gminy Wielka Wieś w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie, wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra.


22-05-2013

Nazwa zadania: Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, objętych pomocą GOPS oraz GKRPA

Rodzaj zadania: Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii

Termin składania ofert: 20 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIV/228/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”  w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wielka Wieś

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Wielka Wieś, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

§ 1
Nazwa zadania:
Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, objętych pomocą GOPS oraz GKRPA.

§ 2
Rodzaj zadania:
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającej na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów, z elementami profilaktyki i terapii:
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol i narkotyki oraz inne substancje odurzające wśród dzieci i młodzieży,
c) popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży,
d) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
e) korekcja zachowań agresywnych i zmniejszenie napięcia pochodzącego z deprywacji potrzeb związanej z wychowaniem się w rodzinach dotkniętych przemocą domową,
f) promocja czynnych form wypoczynku, wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania wolnego czasu, nabywanie alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy. 

§ 3
Podmioty uprawnione do składania ofert:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem:
 organizacje pozarządowe,
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 spółdzielnie socjalne,
 spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
b) zlecenie realizacji zadania przez Wójta Gminy Wielka Wieś nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wielka Wieś a podmiotem uprawnionym,
d) złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Gminy nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e) proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji.

§ 4
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Gmina Wielka Wieś na wykonanie zadania objętego konkursem przeznacza środki finansowe w wysokości 18 000 zł.

§ 5
Procedura składania ofert:
Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie projektu winna złożyć ofertę w terminie do 20 czerwca 2013 r., do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś na dzienniku podawczym,
lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Wielka Wieś
ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś
Przy wnioskach przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Oferta o dotację winna być sporządzona, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (D. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
 wpłynęła po terminie,
• nie zawiera wszystkich elementów określonych w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• nie zawiera załączników określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
• braki w ofercie nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie.
Oferta, która nie została odrzucona ze względów formalnych, podlega ocenie merytorycznej.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizacjami są:
Pani Aneta Solarz – tel. 12 419 00 35 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
Pani Elżbieta Zawadzka – tel. 12 419 17 01 – 04, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 6
1. Zlecenie zadania, o którym mowa w § 1 i § 2, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania. Dotacja może być przyznawana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

§ 7
Przeznaczenie dotacji
1. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego, m.in. na:
1) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku letniego i obozów,
2) transport uczestników i sprzętu,
3) zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania,
4) wynagrodzenie wychowawców, terapeutów, prowadzących zajęcia specjalistyczne, włączonych w zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
5) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
6) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno – oświatowych i szkoleniowych w formie zakupu tego rodzaju usług.
2. Wkład własny stanowią środki finansowe własne lub pozyskane z innych źródeł, a także wkład własny pozafinansowy (m.in. praca wolontariuszy).

§ 8
Wymagane załączniki:
1) kopia aktualnego opisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty okres obrachunkowy.

§ 9
Oferty zgłaszane do konkursu oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot pozarządowy,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot pozarządowy będzie realizować zadanie publiczne,
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich zrealizował podmiot pozarządowy, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 10
Warunki realizacji zadania:
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadani zawierający opis planowanych działań, przewidywaną liczbę adresatów,
b) precyzyjny opis warunków pobytu, tj. bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym oraz profilaktyczno-terapeutycznym,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
dodatkowo powinien zawierać:
h) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
i) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy Wielka Wieś na następujące zadania:
a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku socjoterapeutycznego i obozów,
b) transport uczestników i sprzętu,
c) zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania,
d) wynagrodzenie wychowawców, terapeutów, prowadzących zajęcia specjalistyczne, włączonych w zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
e) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
f) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno – oświatowych i szkoleniowych w formie zakupu tego rodzaju usług.

§ 11
Rozstrzygnięcie konkursu oraz termin dokonania wyboru ofert:
Projekty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Wieś. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 27 czerwca 2013 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej UG. Od podjętych decyzji podmiotowi nie przysługuje odwołanie.

-

Pliki do pobrania:


Pobierz plik: Wzór oferty  Wzór ofertyPobierz plik: Wzór umowy  Wzór umowyPobierz plik: Wzór sprawozdania  Wzór sprawozdaniaPobierz plik: Wzór oświadczenia dla kościelnych osób prawnych   Wzór oświadczenia dla kościelnych osób prawnych
Pobierz plik: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji  Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji
Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2010 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry