linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m121DMSamorząd / Urzad-gminymUrzad-gminym121DMUrząd gminy / Informacje Urzędu Gminy - GOPS zaprasza do współpracy: Trening umiejętności rodzicielskich

Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2012-09-03

GOPS zaprasza do współpracy: Trening umiejętności rodzicielskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szyce 65
32-085 Szyce

OGŁOSZENIE
W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkolenia z zakresu: „Trening umiejętności rodzicielskich”.

Szczegółowy zakres szkolenia:
o Trening budżetowy – nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi poprzez określenie stopnia ważności potrzeb, naukę planowania i monitorowania wydatków
o Trening higieniczny – nabywanie nawyków dbałości o higienę osobistą oraz najbliższego otoczenia,
o Trening żywnościowy – trening przygotowywania racjonalnych, odpowiednich do wieku dziecka posiłków.
o Trening – nabywanie umiejętności aktywnego spędzenia czasu wolnego

1. Warunki realizacji usługi.
Termin realizacji szkolenia: 13, 14 i 15 września 2012 r.
Miejsce realizacji szkolenia: małopolska (wskazane przez zamawiającego)
Ilość grup: 1
Ilość uczestników: 10 – 14 osób dorosłych,
Ilość godzin szkoleniowych: 24
Uczestnicy szkolenia: osoby dorosłe - klienci pomocy społecznej.

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:
a) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
b) czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
e) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym,
g) Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.
h) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV.
3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
4. Oświadczenie o dyspozycyjności składane przez każdego wykładowcę zaangażowanego w realizację usługi (zał. Nr 1)

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę przesłać drogą elektroniczna na adres: gops@wielka-wies.pl lub złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce 65, w kopercie z dopiskiem: „Szkolenie – trening umiejętności rodzicielskich”, w terminie do 7 września 2012 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-154/10 realizowany w partnerstwie przez GOPS Wielka Wieś oraz MGOPS Skała

Oświadczenie

Szyce, dnia 03.09.2012

-

-

Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2010 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry