linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m117DM O Gminie / Aktualności - Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2013-10-14

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

GKOŚ.GN.6840.3P.9.2013.BZ
Wielka Wieś, 2013-12-20

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm./ Wójt Gminy Wielka Wieś  podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 20 grudnia 2013r. r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 278/3, o powierzchni 1,82ha, położonej w obrębie Giebułtów w okolicy ul. Na Wygwizdowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1P/00459280/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4 550 000,00zł netto
najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0 /brak wpłaty wadium/
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

KOMISJA PRZETARGOWA:
Adam Maleńki
Stanisław Kasprzyk
Józef Wojdała
Beata Zięba


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w okolicy ul. Na Wygwizdowie w Giebułtowie


WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ - na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Wielka Wieś

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w okolicy ul. Na Wygwizdowie w Giebułtowie, gm. Wielka Wieś

Forma i tryb zbycia: Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ - na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Wielka Wieś.

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI    NR DZIAŁKI
OBRĘB NR KW
 POW. (HA)  
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

CENA WYWOŁAWCZA  
     WADIUM
(ZŁ)
okolice
ul. Na Wygwizdowie
278/3
0005
KR1P/00459280/3
1,82
zabudowa jednorodzinna
4 550 000,-
(cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
300 000,-
(trzysta tysięcy złotych)


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.12.2013r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w sali 204.

Nieruchomość nie jest zabudowana. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest przedmiotowa nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.07.2013 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości odbył się w dniu 25 września 2013 r.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Wielka Wieś.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
• dowodu wpłaty wadium
• dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
• w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, tj. wydanego nie później niż 3 miesiące przed terminem przetargu, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) - przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Wielka Wieś – Bank KBS O/Wielka Wieś 57 8591 0007 0040 0591 8786 0094; Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.12.2013r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wielka Wieś.

Wadium uczestnika przetargu wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w stosownym zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji.
1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Giebułtów - 1” – Uchwała Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru "Giebułtów-1" (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Poz.1366 z dnia 13 lutego 2013r.)
2. Teren porośnięty jest niską roślinnością. Koszty związane z usunięciem roślinności ponosi inwestor.
3. Nabywca nieruchomości gruntowej niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, tel. 12 419 17 01-04 w.102; www.wielka-wies.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Działka 278/3 w Giebułtowie - lokalizacja
Działka 278/3 w Giebułtowie - lokalizacja
Działka 278/3 w Giebułtowie - lokalizacja
Działka 278/3 w Giebułtowie - lokalizacja
Działka 278/3 w Giebułtowie
Działka 278/3 w Giebułtowie
Działka 278/3 w Giebułtowie
Działka 278/3 w Giebułtowie
Działka 278/3 w Giebułtowie
Działka 278/3 w Giebułtowie
Zobacz archiwalne aktualności 2012 - Zobacz archiwalne aktualności 2011 - Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry