linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m117DM O Gminie / Aktualności - Ogłoszenie rozszerzeniu zakresu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś dla obszaru „Bębło-4” oraz niektórych ustaleń tekstowych planu
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2013-05-13

PP.6721.1.3.2013

Ogłoszenie o rozszerzeniu zakresu zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś
dla obszaru „Bębło-4” oraz niektórych ustaleń tekstowych planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwały nr XXVIII/275//2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/261/2013 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Bębło-4” oraz niektórych ustaleń tekstowych planu.

Przedmiotem podjętej uchwały jest rozszerzenie przyjętego początkowo zakresu zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś o regulacje zawarte w § 33 ust. 9 planu, dotyczące zasad kształtowania formy architektonicznej budynków. Rozszerzony zakres zmian dotyczy uzupełnienia ustaleń § 33 ust. 9 planu o brakujące symbole terenów: „MNU1”, „MNU2”, „RM” oraz „RM1”.

Z podjętą uchwałą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej gminy. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia do dnia 04.06.2013 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

Wójt Gminy Wielka Wieś


Wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII / 178 / 2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 215, poz. 1446), z jej późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Wielka Wieś: Nr VII/30/2007 z dnia 30 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 360, poz.2382), Nr XLI/288/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 22, poz. 127), Nr IX/68/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 421, poz. 3928), Nr XV/127/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r., poz. 1283) oraz: Nr  XXVI/247/2013, Nr XXVI/248/2013, Nr XXVI/249/2013 i Nr XXVI/250/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz. odpowiednio: 1582, 1366, 1372, 1365)

w zakresie ustaleń objętych rozszerzonym zakresem sporządzanej zmiany planu, tj. § 33 ust. 9:

§ 33  
9. W odniesieniu do budynków usługowych, gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz garaży, lokalizowanych w terenach: „MN”, „MNU”, „MNR”, „MNR2”, „UT1”, „R”, „RU”, „ZD” i „ZC” obowiązują zasady określone dla budynków mieszkalnych  w ust. 8, z wyłączeniem pkt 5 lit. c; ponadto ustala się:
1) dach ma posiadać wyraźnie akcentowaną linię okapu; nie określa się maksymalnej wysokości okapu; minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową 0,6 m, w przypadku budynków niewielkich może być proporcjonalnie mniejszy,
2) w sposobie ukształtowania ścian budynków zalecane jest nawiązanie do tradycji ścian kamiennych poprzez zastosowanie odpowiedniego materiału, faktury oraz artykulacji,
3) dla budynków usługowych lokalizowanych w odległości nie większej niż 70 metrów od linii rozgraniczających drogi krajowej nr 94 (w jej dotychczasowym przebiegu) dopuszcza się zwiększenie wysokości do:
a) na terenie sołectwa Modlnica:
- 15,0 m – dla budynków położonych na południe od węzła drogowego „Modlnica”,
- 14,0 m – dla budynków położonych na północ od węzła drogowego „Modlnica”
b) na terenie pozostałych sołectw:
- 14,0 m – dla budynków usług publicznych oraz obsługi ruchu turystycznego,
- 12,0 m – dla pozostałych budynków usługowych.
4) w budynkach, o których mowa w pkt 3 dopuszcza się odstępstwo od zasad określonych w ust. 8 i w ust. 9, pkt 1, dla rozwiązań o nowoczesnym wyrazie plastycznym, w tym stosowania rzutów o nieregularnym kształcie, dachów o formach krzywiznowych, itp.,
5) w jednokondygnacyjnych budynkach gospodarczych i garażach dopuszcza się stosowanie dachów o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 15O.

-

-

Zobacz archiwalne aktualności 2012 - Zobacz archiwalne aktualności 2011 - Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry